Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wydawanie decyzji administracyjnych w perspektywie sądowej kontroli administracji i orzecznictwa sądów administracyjnych

Termin

17-06-2021, 18-06-2021

Termin

17-18.06.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15:30

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

  • pracownicy organów centralnych oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za prowadzenie postępowania (odwoławczego lub ponownie prowadzonego przez ten sam organ)
  • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowywanie odpowiedzi na skargę 

Cele

Analiza możliwego przebiegu postępowania administracyjnego w zależności od rodzaju sprawy i trybu wszczęcia postępowania oraz konsekwencji prawnych aktualnej konstrukcji i treści Kodeksu postępowania administracyjnego z przykładami praktycznego zastosowania z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Efekty szkolenia

  • poznanie celów i założeń regulacji dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • poznanie aktualnych obowiązków organów administracyjnych oraz uprawnień procesowych stron postępowania administracyjnego

Program

  • Wszczęcie postępowania

- Wszczęcie postępowania na żądanie strony i z urzędu

- Data wszczęcia postępowania i jej prawne konsekwencje

- Odmowa wszczęcia postępowania

  • Postępowanie wyjaśniające

- Czynności techniczne postępowania

- Czynności organu prowadzącego postępowanie – wstępna ocena stanu faktycznego, stan prawny a zakres postępowania dowodowego, czynności dowodowe organu, ocena faktów, wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.), poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów (art. 76a § 2b i § 3 k.p.a.)

- Przerwanie toku postępowania - współdziałanie, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania administracyjnego.

  • Przygotowanie i wydanie decyzji

         - Podstawa faktyczna i prawna rozstrzygnięcia: nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości prawnych na korzyść strony

         - Elementy i struktura decyzji

         - Związanie organu decyzją i wykonalność decyzji

         - Możliwość modyfikacji treści decyzji przez organ, który ją wydał

         - Modyfikacja decyzji w zakresie wad istotnych decyzji