Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Weryfikacja decyzji administracyjnych w nadzwyczajnych postępowaniach administracyjnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenia lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji)

Termin

26-11-2020, 27-11-2020

Termin

26-27.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

online live - konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 
  •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych w zakresie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa, wygaśnięcia decyzji. W trakcie szkolenia omówione zostaną poszczególne etapy nadzwyczajnych postępowań oraz przesłanki wznawiania postępowania, stwierdzania nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 154 i 155, czy tez stwierdzenia bezprzedmiotowości decyzji. W tym zakresie omówione zostanie orzecznictwo sądów oraz najczęstsze błędy popełniane przez organy administracji publicznej.

Efekty szkolenia

Uczestniczy szkolenia posiądę wiedzę na temat zasad prawidłowego prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych. W tym zakresie dysponować będą informacją na temat najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Pozwoli to uniknąć popełniania w przyszłości błędów procesowych oraz ułatwi stosowanie poszczególnych trybów nadzwyczajnych postępowań administracyjnych. 

Program

  • Wznowienia postępowania administracyjnego (podstawy wznowienia, postępowanie wznowieniowe i postępowanie wznowione, rodzaje rozstrzygnięć kończących wznowione postępowanie)
  • Stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej (przesłanki, specyfika postępowania, decyzje kończące postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności)
  • Uchylenie lub zmiana decyzji w trybach fakultatywnych (przesłanki, tryb oraz skutki wzruszenia decyzji - art. 154 i 155 Kpa)
  • Zbieg trybów postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego
 
  • Inne tryby nadzwyczajne (wygaśnięcie decyzji, uchylenie lub zmiana w sytuacjach nadzwyczajnych)