Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Upoważnienia ustawowe w praktyce legislacyjnej

Termin

28-04-2021

Termin

28.04.2021

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.30-14.30

Forma zajęć

Wykład połączony z elementami warsztatowymi przeprowadzony drogą internetową online

Liczba uczestników

15

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Włodzimierz Zając

Adresat

 • pracownicy departamentów merytorycznych ministerstw i urzędów centralnych zajmujący się opracowywaniem projektów ustaw i rozporządzeń
 • pracownicy departamentów prawnych i legislacyjnych ministerstw i urzędów centralnych
 • legislatorzy sejmowi i senaccy

Cele

 • zapoznanie z systemowymi i praktycznymi warunkami formułowania upoważnień do wydawania wszystkich rodzajów aktów wykonawczych do ustaw,
 • podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie redagowania upoważnień ustawowych

Efekty szkolenia

 • umiejętność redagowania upoważnień ustawowych zgodnie z wymogami konstytucyjnymi i rzeczywistymi potrzebami regulacyjnymi podmiotu upoważnionego,
 • poprawa jakości upoważnień w projektach ustaw,
 • zmniejszenie liczby problemów związanych z redagowaniem projektów rozporządzeń

Program

 • Konstytucyjne uwarunkowania formułowania upoważnień ustawowych:
  • doktryna i orzecznictwo w świetle wymogów konstytucyjnych;
  • materia ustawowa a zakres upoważnienia.
 • Formułowanie upoważnień do wydania rozporządzeń w „Zasadach techniki prawodawczej” i w praktyce legislacyjnej:
  • określanie organu upoważnionego i formy współuczestnictwa;
  • identyfikowanie delegacji blankietowych;
  • formułowanie zakresu upoważnienia – ograniczenia wynikające z niedostosowania zwrotów używanych przy określaniu zakresu rozporządzenia;
  • wytyczne jako obligatoryjny element delegacji do wydania rozporządzenia:
   •  dyrektywy formułowania wytycznych,
   • wytyczne pozorne, oczywiste, bezprzedmiotowe.
 • Upoważnienia do „nietypowych” rozporządzeń:
  • rozporządzenia warunkowe:
  • rozporządzenia wielokrotne;
  • rozporządzenia dotyczące podjęcia czynności jednorazowych – niewłaściwa praktyka.
 • Przepisy upoważniające do wydania aktów prawa miejscowego i wewnętrznego:
  • upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego – specyfika organów uprawnionych i zakresu delegacji ustawowej;
  • upoważnienia do wydania aktów prawa wewnętrznego a uwarunkowania art. 93 Konstytucji.
 • Zmiana treści upoważnienia a akt wykonawczy:
  • reguły walidacyjne i praktyka rządowego procesu legislacyjnego;
  • uchylenie pośrednie - przesłanki i skutki;
  • przepisy o zachowaniu mocy w ZTP i w praktyce legislacyjnej.