Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Techniki analizy danych dla pracowników administracji publicznej

Termin

25-10-2021, 26-10-2021

Termin

25-26.10.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych ( 2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty i ćwiczenia uzupełnione wykładem wprowadzającym

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy pracują z dużymi zbiorami różnorodnych danych
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy dokonują analizy jakościowej lub ilościowej danych jakiegokolwiek rodzaju
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy przygotowują raporty analityczne, zestawienia i informacje zbiorcze

Cele

Celem jest wzmocnienie umiejętności analitycznych uczestników oraz nauka technik wspomagających analizę danych. Tematyka ta jest pomijana w trakcie formalnej edukacji w Polsce, a w administracji publicznej deficyt zdolności analitycznych jest problemem wobec lawinowego wzrostu przetwarzanych danych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć:

 • dokonywać selekcji informacji i trafnej analizy posiadanych danych
 • konstruować poprawne argumenty i dowody analityczne, stosując w praktyce poznane techniki oraz wyciągając poprawne wnioski z posiadanych danych
 • przygotowywać dokumenty analityczne  w adekwatnej formie

Program

 1. Na czym polega właściwa postawa analityczno-krytyczna
 2. Podstawowe zasady myślenia analitycznego i jego granice
 3. Elementy składające się na wiedzę o danych:
  1. rzeczywista wiedza
  2. złudzenia nt. wiedzy – rola zmysłów
  3. przekonania, przemyślenia, historia doświadczeń
  4. emocje związane z przekonaniami (tzw. Twoje miejsce na ziemi)
 4. Najczęstsze błędy w analizie danych
 5. Kategoryzacja elementów zbioru danych na podstawie ich cech wspólnych
 6. Niezbędne cechy poprawnego dowodu analitycznego
 7. Znajdowanie punktu ciężkości analizy
 8. Wykrywanie związków semantycznych, syntaktycznych, graficznych i statystycznych w zbiorze danych
 9. Metody myślenia analitycznego
  1. eliminacji 
  2.  iteracji wg określonego kryterium
  3. rozkładu złożonych zbiorów danych na elementy proste
  4. porównawcze
  5. graficzne
  6. specyficzne  - nie dające się zaliczyć do jednej ogólnej kategorii
 10. Kontekst myślenia analitycznego
  1. asocjacje myślenia analitycznego z myśleniem kreatywnym i systemowym
  2. pozalogiczne pułapki w myśleniu analitycznym (krzywa Gaussa, dane chaotyczne i stochastyczne, metajęzyk itd.)
 11. Metodologia  tworzenia dokumentu analitycznego
 12. Zamiast zakończenia: Czy myślenie analityczne poddaje się analizie?