Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Struktura i treść decyzji administracyjnej

Termin

19-05-2021

Termin

19.05.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

online live - wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

dr Izabella Mikiciuk

Adresat

Pracownicy organów administracji

Cele

  • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej konstruowania decyzji administracyjnych.  Wskazanie elementów determinujących ważność decyzji i sposobu ich formułowania w treści aktu.
  • Uczestnicy dowiedzą się do kogo może być skierowana decyzja, kto posiada kompetencje do jej wydania, a także jaki wpływ na skuteczność decyzji ma przewlekłość prowadzonego postępowania.
  • Zaprezentowany zostanie tryb weryfikacji własnych decyzji i możliwość ewentualnej jej zmiany przez ten sam organ.
  • Posługując się przykładami z orzecznictwa, zostaną przedstawione najczęstsze błędy organów administracji i praktyczne wskazówki jak ich uniknąć.

Efekty szkolenia

Pozyskanie umiejętności w zakresie:

-  konstruowania prawidłowej formy i  treści decyzji administracyjnej,

- właściwego formułowania wniosków z przeprowadzonego postępowania dowodowego,

- sposobu prezentowania przepisów w treści decyzji,

- ustalenia pozycji procesowej uczestników postępowania,

-skutecznego doręczenia decyzji

- rozpoznania wad decyzji administracyjnej  wpływających na jej ważność oraz tz. błędów nie istotnych.

Program

1. Podstawowe elementy decyzji administracyjnej

2. Prawidłowe oznaczenie organu

3. Sposób formułowania sentencji decyzji

4. Strona postępowania/skuteczna reprezentacja

5. Jak przedstawić materiał dowodowy w treści decyzji

6. Sposób zaprezentowania podstawy prawnej

7. Rygor natychmiastowej wykonalności

8. Przewlekłość postępowania a ważność decyzji administracyjnej

9. Samokontrola decyzji

10. Umorzenie postępowania

11. Doręczenie decyzji