Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Sporządzanie tekstów jednolitych aktów podustawowych (rozporządzenia)

Termin

14-12-2020

Termin

14.12.2020

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne, godz. 9.00-12.30

Forma zajęć

wykład on-line live

Liczba uczestników

20

Koszt

250.00 PLN

Adresat

Pracownicy departamentów prawnych i merytorycznych ministerstw odpowiedzialni za:

 • przygotowywanie projektów tekstów jednolitych rozporządzeń
 •  współpracę z Kancelarią Sejmu w zakresie opiniowania tekstów jednolitych ustaw

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących zasad i przesłanek wydawania tekstów jednolitych aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń. Omówione zostaną zasady sporządzania tekstu jednolitego wynikające z „Zasad Techniki Prawodawczej” i z przyjętej praktyki legislacyjnej w tym zakresie. Przedstawione zostaną zagadnienia charakteryzujące się dużym stopniem trudności: ustalenie stanu prawnego w przypadku niejednoznacznych poleceń legislacyjnych, wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na tekst jednolity, przedstawienie przyszłego stanu prawnego

Efekty szkolenia

 • uczestnicy poznają podstawowe techniki legislacyjne stosowane przy sporządzaniu tekstu jednolitego
 • będą potrafili opisać wprowadzone zmiany za pomocą odnośników
 • będą potrafili dokonać weryfikacji prawidłowości sporządzenia tekstu jednolitego ustawy

Program

 1. Tekst jednolity a tekst ujednolicony. Domniemanie prawidłowości tekstu jednolitego i jego implikacje.
 2. Przesłanki wydania tekstu jednolitego w świetle art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 3. Zasady sporządzania tekstu jednolitego rozporządzenia - odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących tekstu jednolitego ustawy na podstawie § 110 ZTP a praktyka legislacyjna.
 4. Obwieszczenie:
  1. konstrukcja tytułu,
  2. wskazanie nowelizacji uwzględnianych w tekście jednolitym,
  3. przepisy przenoszone do obwieszczenia.
 5. Załącznik do obwieszczenia (właściwy tekst jednolity):
  1. operacje na tekście normatywnym,
  2. sposoby opisywania zmian w odnośnikach; umiejscowienie oznaczenia odnośnika, odnośniki przenoszone z poprzedniego tekstu jednolitego,
  3. zakres ingerencji w oparciu o § 107 ZTP (zmiany o charakterze wyłącznie formalnym),
  4. przedstawienie przyszłego stanu prawnego,
  5. odzwierciedlanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.