Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Relacje między przepisami oraz rodzaje luk w prawie i ich usuwanie

Termin

01-07-2021, 02-07-2021

Termin

1-2.07.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 4 godziny) godz. 9.00-12.30

Forma zajęć

Warsztat on-line

Liczba uczestników

10

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Karkowski

Adresat

 • legislatorzy
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

 • Omówienie różnych typów przepisów odsyłających i związanych z nimi problemów.
 • Wyjaśnienie legislacyjnego znaczenia wybranych zwrotów i spójników.
 • Omówienie sytuacji kolizji norm prawnych.
 • Relacje przepisów w zakresie wielokrotnych nowelizacji nowelizacji.
 • Przekazanie i utrwalenie wiedzy o rodzajach luk i sposobach ich usuwania

Efekty szkolenia

 • rozwinięcie umiejętności wskazania przykładów prawidłowych i nieprawidłowych praktyk w zakresie różnych typów przepisów odsyłających oraz kształtujących relacje między przepisami
 • wzbogacenie wiedzy praktycznej i teoretycznoprawnej pomocnej w tworzeniu prawa i procesie legislacyjnym
 • opanowanie lub utrwalenie wiedzy dotyczącej luk prawnych i sposobów ich usuwania
 • zrozumienie różnic pomiędzy często skomplikowanymi zjawiskami występującymi w tekście prawnym

Program

 • relacje między przepisami w różnych rodzajach przepisów
 • przepisy odsyłające i ich typy
 • pojęcie „odpowiedniego stosowania” i trudności z nim związane
 • przykłady prawidłowych i nieprawidłowych praktyk w zakresie przepisów odsyłających oraz przewidujących odpowiednie stosowanie
 • wyjaśnienie legislacyjnego znaczenia zwrotów określających relacje między przepisami: „w szczególności”, „z zastrzeżeniem”, „z wyjątkiem”, „z uwzględnieniem”, „ustawa/przepis nie narusza ustawy/przepisów”, „chyba że ustawa stanowi inaczej” oraz wybranych spójników
 • sposoby unikania tworzenia wielokrotnych nowelizacji nowelizacji.
 • pojęcie luki prawnej, rodzaje luk prawnych, sposoby ich usuwania
 • kolizja norm oraz sposoby ich usuwania