Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Praktyka działania komisji antymobbingowych

Termin

05-10-2020

Termin

5.10.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (realizacja w godzinach: 9 – 15)

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

  • Członkowie komisji antymobbingowych
  • Kierownicy i pracownicy komórek personalnych
  • Kadra kierownicza odpowiadająca za prewencję antymobbingową i antydyskryminacyjną

Cele

Celem szkolenia jest przyswojenie informacji o sposobach, narzędziach i procedurach pracy zespołów antymobbingowych, oparte na najlepszych przykładach.

Efekty szkolenia

  • Poznanie dokumentów, formularzy i innych narzędzi usprawniających proces wyjaśniania zgłoszeń i potwierdzających faktyczne przeciwdziałanie mobbingowi.
  • Poznanie metodologii związanej z identyfikacją, wyjaśnianiem i ograniczaniem konfliktów w miejscu pracy

Program

I. PREWENCJA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA - NAJLEPSZE PRAKTYKI

1. Zmiany w treści procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych w ostatnich latach

2. Rozszerzenie zakresu działań pracodawców

3. Identyfikacja, wyjaśnianie, ograniczanie konfliktów jako zasada

4. Istota konfliktu w miejscu pracy i związek z mobbingiem

5. Metody identyfikacji, rozwiązywania i ograniczania konfliktów – praktyka

 

II. STOSOWANIE PROCEDURY, POWOŁYWANIE ZESPOŁÓW (KOMISJI)

1. Szczegółowe omówienie procedury obowiązującej w firmie (ocena rozwiązań)

2. Jaka powinna być informacja dla załogi o procedurze (lub o jej zmianie)

3. Prawne uwarunkowania dotyczące powoływania zespołów (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi

4. Podział zadań w zespole antymobbingowym (antydyskryminacyjnym)

5. Wyjaśnianie sytuacji - właściwe kroki - schemat

6. Dokumentacja procesu pracy komisji

7. Podsumowanie pracy komisji - zawartość protokołów (przykład)

 

III. POSTĘPOWANIE KOMISJI - PROPOZYCJE DOKUMENTÓW I ICH OMÓWIENIE

1. Regulamin/ zasady pracy zespołu (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi - przykłady, omówienie, właściwe rozwiązania

2. Zasada poufności postępowania - przykłady dokumentów

3. Kwestia dopuszczalności nagrań w trakcie posiedzeń komisji

4. Przykład (formularz) zgłoszenia sytuacji mobbingowej (dyskryminacyjnej)

5. Zakończenie postępowania - przykład (schemat) protokołu końcowego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi

 

IV. WYJAŚNIANIE TRUDNYCH SYTUACJI - DZIAŁANIE KOMISJI ANTYMOBBINGOWEJ W PRAKTYCE

1. Kwestia kluczowa - co chcemy osiągnąć

2. Kwestia kolejna - co nam wolno, a czego nie

3. Wyjaśnianie i mediacje - punkty krytyczne

4. Dopuszczalne sposoby i formy wysłuchań

5. Przykładowy zestaw pytań

6. Kwestia dopraszania osób na posiedzenia komisji antymobbingowej