Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Postępowania administracyjne w czasie epidemii i tuż po

Termin

20-05-2020, 21-05-2020

Termin

20-21.05.2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych, 2 dni szkoleniowe ( godz.10.00-14.30)

Forma zajęć

mini-wykład, analiza przepisów i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

 • pracownicy organów centralnych oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za prowadzenie postępowania (odwoławczego lub ponownie prowadzonego przez ten sam organ)
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowywanie odpowiedzi na skargę

Cele

Analiza możliwego - w aktualnym stanie prawnym - przebiegu postępowania administracyjnego w zależności od rodzaju sprawy i trybu wszczęcia postępowania oraz konsekwencji prawnych aktualnej konstrukcji i treści Kodeksu postępowania administracyjnego z przykładami praktycznego zastosowania z orzecznictwa sądów administracyjnych

Efekty szkolenia

- poznanie celów i założeń regulacji dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz tzw. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

- poznanie aktualnych obowiązków organów administracyjnych oraz uprawnień procesowych stron postępowania administracyjnego

Program

 1. Wprowadzenie do problematyki ostatnich zmian
 2. Akty prawne do zastosowania i pojęcia do wykorzystania
 3. Sprawa kończąca się decyzją a inne formy działań administracji
 4. Które zasady ogólne postępowania administracyjnego nadal stosować?
 5. Czy wszczynać postępowania administracyjne z urzędu? 
 6.  Co robić z wnioskami o wszczęcie postępowania?
 7. Kwestia bezczynności organu i przewlekłości postępowania - jest czy jej nie ma?
 8. Ustalanie stanu faktycznego
 9. Zakończenie postępowania wyjaśniającego
 10. Przygotowanie, wydanie i doręczenie decyzji
 11. Decyzja jako forma zakończenia postępowania
 12. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a k.p.a.)

Pytania i dyskusja