Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Nowe Prawo zamówień publicznych – jak przygotować się do wdrożenia przepisów nowej ustawy

Termin

10-07-2020

Termin

10.07.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 09.00-15.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, z zaangażowaniem uczestników do dyskusji – szkolenie on-line

Liczba uczestników

20

Koszt

370.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

  • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej;
  • Członkowie komisji przetargowych;
  • Kierownicy zamawiającego.

Cele

Omówienie przepisów w kontekście najistotniejszych zmian w stosunku do obowiązujący jeszcze przepisów Pzp oraz w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów.

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów i zasad nowego Prawa zamówień publicznych

Program

1. Tytułem wstępu do nowego Prawa zamówień publicznych:

- objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian,

- słowniczek pojęć w nowym Prawie zamówień publicznych – co nowego,

- zasady udzielenia zamówień publicznych.

2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy:

- wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie,

- zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy,

- zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – porównanie do obowiązującego Pzp,

- ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.

3. Planowanie w zamówieniach publicznych – analiza potrzeb i wymagań zamawiającego, polityka zakupowa, plany postępowań.

4. Zmiany w zakresie szacowania wartości zamówienia:

- zasady agregowania zamówień oraz definiowanie ich podobieństwa,

- dopuszczalny i niedozwolony podział zamówienia na części,

- procedura w przypadku tzw. zamówień „mieszanych” – jak określić główny przedmiot zamówienia,

- ustalenie wartości zamówienia a podobieństwo przedmiotu zamówienia.

5. Tryby postępowań w nowej ustawie:

- tryb podstawowy - uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych,

- nowe regulacje w zakresie usług społecznych,

- przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie,

- bardziej elastyczne tryby negocjacyjne,

- pozostałe tryby postępowań – analiza zmian.

6) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:

- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,

- przesłanki wykluczenia z postępowania,

- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,

- podmiotowe środki dowodowe,

- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.

7) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:

- opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,

- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,

- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,

- przedmiotowe środki dowodowe.

8) Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia.

9) Badanie i ocena ofert

- oferta w postępowaniu – forma, zasady składania,

- wadium,

- termin związania ofertą - czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania,

- otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne,

- oświadczenie o grupie kapitałowej,

- podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe;

- nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń,

- przesłanki odrzucenia oferty,

- oferty dodatkowe w postępowaniu,

- przesłanki unieważnienia postępowania,

- wybór oferty najkorzystniejszej.

10) Umowa w zamówieniach publicznych:

- klauzule niedozwolone

- zaliczki oraz częściowe płatności,

- podwykonawstwo w umowie,

- waloryzacja wynagrodzeń,

- zasady dokonywania zmian w umowie,

- unieważnienie oraz odstąpienie od umowy,

- obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy,

- ewaluacja realizacji umowy.

11) Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.

12) Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.