Zakres szkolenia

Wsparcie publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 - jak się przygotować do nowych wyzwań

Termin

28-04-2021

Termin

28.04.2021

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.30

Forma zajęć

Warsztaty z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych: 1.Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę 2.Analiza projektów dokumentów na lata 2021-2027 3.Ćwiczenia 4.Dyskusja moderowana przez trenerkę

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • pracownicy instytucji zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS)
 • pracownicy Instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027

Cele

Przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 - czyli kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Kiedy ruszy Nowa Perspektywa? Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do startu Nowej Perspektywy Finansowej.

Efekty szkolenia

 • Poznanie zasad obowiązujących w Nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027
 • Poznanie możliwości jakie daje Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027
 • Przygotowanie do nowych zadań i funkcji 

Program

 1. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027  - nowy system i zasady realizacji projektów
  • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
  • Logika interwencji
   1. 6 celów tematycznych w miejsce 11
   2. Nowe priorytety Unii Europejskiej - czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
   3. Zasady tworzenia nowych projektów – o czym warto pomyśleć już dziś
  • Jakie działania będzie można finansować w obszarach:
   • Badań i innowacji
   • Wsparcia przedsiębiorstw
   • Cyfryzacji
   • Energetyki
   • Przystosowania do zmian klimatu
   • Gospodarki odpadami
   • Gospodarki wodno-ściekowej
   • Przyrody, kultury i turystyki
   • Transportu
   • Ochrony zdrowia
   • Rynku pracy i edukacji
   • Włączenia i integracji społecznej
   • Łagodzenia skutków transformacji energetycznej
  • Programy krajowe i regionalne – linia demarkacyjna, czyli na co i gdzie szukać środków
  • Instrumenty terytorialne
   • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
   • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
   • Inny Instrument Terytorialny (IIT)
 2. Zasady finansowania projektów
  • Sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne
  • Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny
  • Zaliczki czy refundacja?
 3. Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027
  • Kwalifikowalność wydatków
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków
  • Trwałość projektu
  • Systemy informatyczne wspierające realizację projektów
 4. Dyskusja i konsultacje z trenerką