Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Legislacja dla nieprawników

Termin

13-10-2020, 14-10-2020

Termin

13-14.10.2020

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe )  godz. 9.30-14.30

Forma zajęć

Wykład połączony z elementami warsztatowymi przeprowadzony drogą internetową online

Liczba uczestników

25

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Włodzimierz Zając

Adresat

 • pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej mający styczność z procedowaniem projektów aktów normatywnych bez wykształcenia prawniczego
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w procedurach legislacyjnych
 • każdy zainteresowany techniczną stroną procesu redagowania aktów normatywnych

Cele

 • zapoznanie z systemowymi i praktycznymi aspektami redagowania projektów aktów normatywnych,
 • zdobycie wiedzy o budowie aktów normatywnych, rodzajach przepisów i ich funkcjach
 • podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia

Efekty szkolenia

 • wiedza o systemie prawnym w zakresie związanym z legislacją
 • rozpoznawanie rodzajów przepisów i elementów aktu normatywnego
 • znajomość podstawowych technik prawodawczych i ich skutków w systemie prawnym

Program

 • system prawny i zasady tworzenia prawa – informacje podstawowe
 • budowa aktów normatywnych – tytuł, konstrukcja i systematyka przepisów
 • redagowanie przepisów merytorycznych – rodzaje i specyfika poszczególnych grup przepisów merytorycznych
 • przepisy zmieniające – akty nowelizujące i techniki prawodawcze
 • przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące – rozstrzyganie problemów związanych ze zmianą prawa, w tym czasową
 • przepisy końcowe – wprowadzenia w życie i eliminowanie z porządku prawnego całych aktów i ich części
 • teksty jednolite – istota tekstu jednolitego jako aktu prawnego niebędącego źródłem prawa i podstawowe techniki jego redagowania
 • błędy w aktach normatywnych –  uwarunkowania prawne korekty brzmienia przepisów