Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

29-03-2021

Termin

29.03.2021

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.30-14.30

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej

Cele

Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w tekstach urzędowych, zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki oraz wskazanie zasad tworzenia pisma urzędowego przejrzystego pod względem merytorycznym oraz estetycznym.

Efekty szkolenia

 • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny
 • i wyeliminowanie częstych błędów językowych
 • nabycie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Program

 • Pisownia i interpunkcja:
 • pisownia małą lub wielką literą
 • pisownia łączna lub osobna
 • przecinki, myślnik vs łącznik
 • kropki na końcu skrótów
 • Odmiana wyrazów:
 • odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu
 • odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu
 • Budowa zdania:
 • związki składniowe
 • skróty składniowe
 • imiesłowowe równoważniki zdań
 • zapożyczenia składniowe
 • spójniki skorelowane
 • wymagania składniowe czasowników
 • Zagadnienia stylu:
 • specyfika słownictwa urzędowego, kancelaryzmy
 • wyrazy „modne”
 • wyrazy źle rozumiane
 • tautologia i pleonazm