Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

07-12-2020

Termin

7.12.2020

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.30-14.30

Forma zajęć

online live zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

15

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej

Cele

Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w tekstach urzędowych, zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki oraz wskazanie zasad tworzenia pisma urzędowego przejrzystego pod względem merytorycznym oraz estetycznym.

Efekty szkolenia

 • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny i wyeliminowanie częstych błędów językowych
 • nabycie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Program

 • Pisownia i interpunkcja:
  • pisownia małą lub wielką literą
  • pisownia łączna lub osobna
  • przecinki, myślnik vs łącznik
  • kropki na końcu skrótów
 • Odmiana wyrazów:
  • odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu
  • odmiana nazw geograficznych
  • odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu
 • Budowa zdania:
  • związki składniowe
  • skróty składniowe
  • imiesłowowe równoważniki zdań
  • zapożyczenia składniowe
  • spójniki skorelowane
  • wymagania składniowe czasowników
 • Zagadnienia stylu, czyli prosto nie znaczy gorzej:
  • cechy języka urzędowego
  • specyfika słownictwa urzędowego, kancelaryzmy
  • wyrazy „modne”
  • wyrazy źle rozumiane
  • tautologia i pleonazm
 • Zasady tworzenia pism urzędowych – przejrzystość merytoryczna i graficzna:
  • kwestie związane ze spójnością tekstu
  • kwestie estetyczne – układ graficzny tekstu