Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Koordynacja współpracy z kontrolami zewnętrznymi i audytem wewnętrznym

Termin

26-11-2020

Termin

26.11.2020

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych, godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • Osoby odpowiedzialne za współprace i koordynacje współpracy z zewnętrznymi służbami audytu i kontroli
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 

Cele

Dostarczenie wiedzy na temat regulacji prawnych w obszarze audytu i kontroli ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kontrolowanych

Efekty szkolenia

 • lepsze zrozumienie procesu audytu i kontroli a co za tym idzie poprawa współpracy pomiędzy służbami audytu i kontroli a pracownikami administracji publicznej
 • poprawa komunikacji pomiędzy obiema stronami i minimalizacja stresu wynikającego z procesów audytowych i kontrolnych
 • lepsze wykorzystanie wyników audytu i kontroli do usprawniania działań jednostki

Program

      1. Podstawowe informacje z obszaru audytu wewnętrznego

 • Rola i zakres działań audytu wewnętrznego;
 • Standardów i regulacji – zakres oraz kluczowe terminy specyficzne z perspektyw sprawnej współpracy;
 • Prawa i obowiązki audytowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w trakcie trwania całego procesu audytu i monitorowania zaleceń;

      2. Współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli

 • Przedstawienie instytucji jakie mogą dokonywać audytów i kontroli;
 • Przedstawienie różnych regulacji z jakimi mogą spotkać się uczestnicy szkolenia w ramach audytów i kontroli;
 • Omówienie praktycznych aspektów koordynacji audytu/kontroli na poziomie instytucji, składania wyjaśnień, przygotowywania odpowiedzi na raporty/informacje pokontrolne;
 • omówienie przykładowych pułapek myślowych w pracy audytora/kontrolera,

      3. Omówienie przykładowych nieprawidłowości i nadużyć stwierdzanych przez służbyaudytu i kontroli. 
      4. Wykorzystanie wyników audytów i kontroli przy planowaniu i realizacji zadań mające na celuwzmocnienie mechanizmów kontrolnych w tym ograniczające nadużycia – warsztat analityczny

 • Omówienie kwestii związanych z monitorowaniem wdrożenia zaleceń i ich znaczenia dla ciągłego uczenia się organizacji i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania/projekty w tym w ramach analizy ryzyka prowadzonej przez organizację;