Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Kontrola - uniwersalne standardy przygotowania i przeprowadzenia procedur kontrolnych

Termin

18-10-2021, 19-10-2021

Termin

18-19.10.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Adresat

 • pracownicy realizujący zadania kontrolne
 • osoby kierujące/nadzorujące postępowaniem kontrolnym
 • pracownicy podmiotów poddanych kontroli 

Cele

Zapoznanie uczestników z uniwersalnymi zasadami przygotowania
i realizacji postępowania kontrolnego, ujętymi w aktach prawnych
i zawodowych standardach krajowych i międzynarodowych.

Efekty szkolenia

pozyskanie wiedzy o warunkach zapewnienia wiarygodności, jakości
i profesjonalizmu kontroli, odnoszących się zarówno do cechy osób wykonujących zadania kontrolne, jak również opisujących charakter działań kontrolnych oraz określających kryteria jakościowe służące ich ocenie

Program

 • Wymiar etyczny kontroli
 • Otoczenie prawne kontroli
 • Efektywna komunikacja w procesie kontroli
 • Zapewnienie zasobów intelektualnych i materialnych w procesie kontroli
 • Ryzyko w procesie kontroli
 • Przygotowanie zadania kontrolnego, w tym:
 • opracowanie tematyki kontroli na bazie analizy ryzyka
 • wybór metodyki kontroli - metod i narzędzi kontroli, adekwatnych do tematyki kontroli
 • organizacja procesu kontroli z uwzględnieniem dostępności i jakości zasobów możliwych do wykorzystania
 • przygotowanie ekipy kontrolnej do realizacji zadania kontrolnego
 • Czynności kontrolne:
 • prawa i obowiązki kontrolera w związku z formalnym rozpoczęciem kontroli
 • przeprowadzenie zaplanowanych procedur kontrolnych
 • dokumentowanie ustaleń kontroli, w tym ochrona danych.
 • ocena dowodów i wyciąganie wniosków
 • Prezentacja wyników i działania następcze, w tym:
 • przygotowanie dokumentów pokontrolnych (protokołu i/lub wystąpienia pokontrolnego)
 • działań następczych w związku z kwestiami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym