Zakres szkolenia

Kontrola i audyt

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Kontrola - uniwersalne standardy przygotowania i przeprowadzenia procedur kontrolnych

Termin

25-11-2020, 26-11-2020

Termin

25-26.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

online live - wykład, warsztaty, ćwiczenia zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

700.00 PLN

Adresat

 • pracownicy realizujący zadania kontrolne
 • osoby kierujące/nadzorujące postępowaniem kontrolnym
 • pracownicy podmiotów poddanych kontroli 

Cele

Zapoznanie uczestników z uniwersalnymi zasadami przygotowania i realizacji postępowania kontrolnego, ujętymi w aktach prawnych i zawodowych standardach krajowych i międzynarodowych.

Efekty szkolenia

Pozyskanie wiedzy o warunkach zapewnienia wiarygodności, jakości i profesjonalizmu kontroli, odnoszących się zarówno do cechy osób wykonujących zadania kontrolne, jak również opisujących charakter działań kontrolnych oraz określających kryteria jakościowe służące ich ocenie

Program

 • Wymiar etyczny kontroli
 • Otoczenie prawne kontroli
 • Efektywna komunikacja w procesie kontroli
 • Zapewnienie zasobów intelektualnych i materialnych w procesie kontroli
 • Ryzyko w procesie kontroli
 • Przygotowanie zadania kontrolnego, w tym:
  • opracowanie tematyki kontroli na bazie analizy ryzyka
  • wybór metodyki kontroli - metod i narzędzi kontroli, adekwatnych do tematyki kontroli
  • organizacja procesu kontroli z uwzględnieniem dostępności i jakości zasobów możliwych do wykorzystania
  • przygotowanie ekipy kontrolnej do realizacji zadania kontrolnego
 • Czynności kontrolne:
  • prawa i obowiązki kontrolera w związku z formalnym rozpoczęciem kontroli
  • przeprowadzenie zaplanowanych procedur kontrolnych
  • dokumentowanie ustaleń kontroli, w tym ochrona danych.
  • ocena dowodów i wyciąganie wniosków
 • Prezentacja wyników i działania następcze, w tym:
  • przygotowanie dokumentów pokontrolnych (protokołu i/lub wystąpienia pokontrolnego)
  • działań następczych w związku z kwestiami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym