Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Czas pracy w administracji – zagadnienia praktyczne

Termin

09-12-2021

Termin

9.12.2021

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

25

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy,
 •  wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów, w tym w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą czasu pracy,
 • poszerzenie oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 1. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy w administracji – na jakich zasadach należy stosować Kodeks pracy, a na jakich przepisy szczególne?
 2. Pojęcie czasu pracy – co znaczy pozostawanie w dyspozycji pracodawcy i jak traktować tzw. czynności przygotowawcze?
 3. Odrębności i szczególne regulacje dotyczące czasu pracy urzędników i pracowników niepełnosprawnych, w tym:
 • szczególne zasady organizowania czasu pracy pracowników/urzędników niepełnosprawnych,
 • wymiar czasu pracy pracowników/urzędników niepełnosprawnych na 2021 r.,
 • przykłady, w jaki sposób nie można zaplanować pracy niepełnosprawnego,
 • zasady planowania czasu pracy pracownika/urzędnika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu (stanowisko Ministerstwa pracy),
 • okres rozliczeniowy obowiązujący pracowników/urzędników niepełnosprawnych (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy),
 • dodatkowa przerwa pracownika/urzędnika niepełnosprawnego – jakie są zasady korzystania z takiej przerwy?
 • zakazy dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych oraz przypadki, w których pracownik/urzędnik niepełnosprawny może być zwolniony z zakazu,
 • jak poprawnie odczytać i zinterpretować orzeczenie lekarskie zwalniające niepełnosprawnego z zakazów? Jak lekarz powinien sformułować takie orzeczenie (stanowisko Ministerstwa pracy),
 • organizowanie czasu pracy pracownika/urzędnika niepełnosprawnego w czasie oczekiwania na kolejne orzeczenie o niepełnosprawności (stanowisko BON),
 • zasady zwalniania pracownika/urzędnika niepełnosprawnego na czas badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy – czego nie wolno pracodawcy?
 1. Dostępne w urzędach i innych instytucjach systemy i rozkłady czasu pracy – na jakich zasadach mogą być stosowane i usprawniać pracę w urzędzie lub instytucji?
 • jakich systemów czasu pracy nie stosuje się wobec pracowników i urzędników określonych urzędów i instytucji?
 • wnioski pracowników/urzędników o ruchomy i indywidualny rozkład czasu pracy – na jakich zasadach powinny być tworzone, gromadzone i gdzie przechowywane?
 1. Okres rozliczeniowy pracowników/urzędników administracji – ile wynosi, do czego służy i czy może być wydłużany?
 2. Obowiązek planowania czasu pracy w urzędzie/instytucji z zachowaniem doby pracowniczej oraz z zachowaniem okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników/urzędników oraz zasady ich poprawnego ewidencjonowania,
 4. Wymiar czasu pracy pracowników i urzędników w administracji – zasady ustalania liczby dni pracy i dni wolnych,
 • zasady planowania czasu pracy gdy święto przypada w sobotę albo w niedzielę,
 1. Przypadki, w których konieczne jest tworzenie harmonogramów (grafików) czasu pracy konkretnego pracownika/urzędnika, w tym:
 • zasady sporządzania harmonogramów (grafików) czasu pracy, w tym termin przekazywania harmonogramów (grafików) pracownikom/urzędnikom,
 • wątpliwości, co do możliwości dokonywania zmian w harmonogramach (grafikach) czasu pracy (wykładnia Głównego Inspektora Pracy oraz Ministerstwa Pracy),
 • termin na podanie do wiadomości pracownika/urzędnika poprawki w harmonogramie (grafiku),
 1. Praca zdalna a czas pracy – czy są różnice w sferze czasu pracy w porównaniu z pracą stacjonarną? w szczególności:
 • zasady ustalania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w przypadku pracy zdalnej, w tym problematyka przydatności list obecności,
 • rozkłady czasu pracy, które mogą być ułatwieniem w przypadku wykonywania pracy zdalnej,
 • wnioski o ruchomy i indywidualny czas pracy składane w trakcie pracy zdalnej,
 • ewidencja czasu pracy pracownika pracującego zdalnie,
 • ewidencja wykonanych czynności, jako dokumenty pomocy w rozliczaniu i ewidencjonowaniu czasu pracy w pracy zdalnej (stanowisko Ministerstwa pracy co do miejsca przechowywania ewidencji wykonanych czynności),
 1. Zasady wyjść prywatnych, ich odpracowania i ewidencjonowania, w tym:
 • postać i miejsce przechowywania wniosku o wyjście prywatne,
 • ograniczenia w korzystaniu z wyjść prawnych,
 • możliwość korzystania z wyjść prywatnych w trakcie pracy zdalnej,
 • termin na odpracowanie wyjścia prywatnego,
 • sposoby odpracowywania wyjść prywatnych często kwestionowane przez PIP,
 • poprawne zaznaczanie wyjść prywatnych i ich odpracowania w ewidencji czasu pracy pracownika/urzędnika,
 • zasady odpracowania wyjścia prywatnego przez pracowników objętych zakazem albo ograniczeniem wykonywania pracy nadliczbowej oraz innych pracowników, którzy co do zasady nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę,
 1. Zasady ewidencjonowania i dokumentowania zwolnień od pracy, wyjść służbowych, przerw oraz spóźnień, w tym:
 • czy w czasie przerwy można wyjść poza urząd/instytucję?
 • zasady na jakich można odpracować spóźnienie,
 • jakie dokumenty nie powinny być podpinane pod ewidencję czasu pracy?
 1. Praca w godzinach nadliczbowych – definicja i dopuszczalność wykonywania takiej pracy, w tym:
 • praca nadliczbowa w ruchomym czasie pracy zgodnie ze stosowaną wykładnią,
 • obowiązek ewidencjonowania godzin nadliczbowych,
 • ograniczenia i zakazy w powierzeniu pracy nadliczbowej (obowiązek stosowania limitów takiej pracy),
 • rodzaje limitów pracy nadliczbowej i zasady ich stosowania,
 • konsekwencje naruszenia okresu odpoczynku w wyniku pracy nadliczbowej, przypadki w których konieczne jest udzielenie równoważnego okresu odpoczynku,
 1. Zasady poprawnego rekompensowania pracy nadliczbowej w administracji,
 2. Praca ponadwymiarowa pracownika/urzędnika zatrudnionego na część etatu oraz zasady jej poprawnego rekompensowania (wątpliwości wskazywane w wykładni),
 3. Praca w porze nocnej – zasady jej ewidencjonowania i rekompensowania,
 1. Zasady rozliczania i ewidencjonowania dyżuru, w tym:
 • odrębności dyżuru w miejscu pracy lub innym wskazanym przez przełożonego i dyżuru domowego,
 • dyżur, a okresy odpoczynku,
 1. Zasady poprawnego rozliczania czasu pracy, gdy pracownik/urzędnik brał udział w szkoleniu lub wyjeździe służbowym,
 2. Czas i postać w jakiej może być przechowywana dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy,
 • zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy w postaci elektronicznej,
 • zasady przechodzenia na postać elektroniczną dokumentacji pracowniczej.