Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Czas pracy w administracji

Termin

04-12-2020

Termin

4.12.2020

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

25

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy,
 •  wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów, w tym w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą czasu pracy,
 • poszerzenie oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy, niezbędno do prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, w szczególności:
 • normy czasu pracy, w tym normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych i zasady planowania im czasu pracy,
 • okres rozliczeniowy i jego znaczenie dla planowania i rozliczania czasu pracy,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy, w tym w przypadku podjęcia i zakończenia zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego,
 • wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu,
 • doba pracownicza, w tym ewidencjonowanie początku doby pracowniczej,
 • ruchomy czas pracy – zasady wprowadzania i stosowania takiego rozkładu czasu pracy, problematyka ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w ruchomym czasie pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy w urzędzie, w tym gromadzenie wniosków o ruchomy czas pracy i indywidualny rozkład czasu pracy, miejsce przechowywania tych wniosków,
 1. Okres odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 2. Czas pracy a praca zdalna – wpływ pracy poza urzędem na planowanie i rozliczanie czasu pracy,
 3. Dni wolne pracownika administracji publicznej (konieczność wprowadzenia w urzędzie oznaczeń poszczególnych dni wolnych),
 4. Różnice między podstawowym, a równoważnym systemem czasu pracy – odmienności w zakresie planowania czasu pracy,
 5. Zasady prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy pracowników administracji publicznej, w tym:
 6. przypadki, w których harmonogramy muszą być tworzone,
 7. forma harmonogramu zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS,
 8.  oznaczenia w harmonogramie,
 9. przekazywanie harmonogramów pracownikom i do Działów Kadr,
 10. wątpliwości co do możliwości dokonywania poprawek w harmonogramie czasu pracy,
 11. Zasady wyjść prywatnych, ich odpracowywania i ewidencjonowania, w tym:
 12. gromadzenie w dokumentacji czasu pracy wniosków o wyjścia prywatne,
 13. problematyka odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracowników objętych zakazem albo ograniczeniem wykonywania pracy nadliczbowej,
 14. Wyjścia służbowe i wyjścia na przerwy – ich dokumentowanie,
 15. Spóźnienia i ich odpracowanie, a zasady ewidencjonowania,
 16. Obowiązkowe zwolnienia pracowników od pracy i ich ewidencjonowanie oraz miejsce przechowywania dotyczących tego dokumentów,
 17. Praca nadliczbowa oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych, w tym:
 • ograniczenie oraz zakaz pracy nadliczbowej, w tym ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej wynikające z obowiązku zachowania odpoczynku,
 • zasady rekompensowania i ewidencjonowania pracy nadliczbowej pracownikom administracji publicznej,
 1. Praca pracowników administracji publicznej w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności w soboty,
 2. Dodatkowa praca pracownika zatrudnionego na część etatu – zasady jej rozliczania, rekompensowania i ewidencjonowania,
 3. Czas pracy, a szkolenia pracowników administracji publicznej,
 4. Podróż służbowa, a czas pracy,
 5. Możliwość powierzenia dyżuru oraz zasady ewidencjowania dyżuru,
 6. Zasady prowadzenia dokumentacji czasu (dokumenty papierowe albo elektroniczne – konieczne wymagania)
 7. Czas przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.