Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Ocena Skutków Regulacji ex – ante i ex - post

Termin

30-05-2022

Termin

30.05.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy; 8 godzin dydaktycznych; godz. 9.00-16.00 

Forma zajęć

Szkolenie online: warsztat

Liczba uczestników

10

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marian Andrzej Fałek

Adresat

Urzędnicy administracji państwowej, którzy w zakresie swoich obowiązków mają zadanie przygotowywanie projektów ustaw (projektu ustawy, uzasadnienia oraz Oceny Skutków Regulacji). W skład grupy szkoleniowej mogą wchodzić zarówno prawnicy oraz osoby z wykształceniem ekonomicznym. 

Cele

Cel główny: przekazanie uczestnikom wiedzy o metodach i technikach analitycznych wykorzystywanych przy sporządzaniu Oceny Skutków Regulacji.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie się z przepisami dotyczącymi Oceny Skutków Regulacji,
 • poznanie praktycznych problemów powstających w trakcie procesu analitycznego,
 • ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów sporządzonych Ocen Skutków Regulacji w celu upowszechnienia dobrych praktyk i unikania złych wzorców,
 • przekazanie praktycznych wskazówek dokonywania Oceny Skutków Regulacji,
 • zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi przy sporządzaniu Oceny Skutków Regulacji oraz  zasadami doboru źródeł informacji,
 • omówienie zasad współpracy z zewnętrznymi ekspertami.

Efekty szkolenia

 • nabycie przez uczestników umiejętności sporządzenia Oceny Skutków Regulacji
 • opanowanie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem evidence-based policy:
  • prawidłowe formułowanie problemu badawczego,
  • dobór źródeł informacji,
  • stosowanie dobrych praktyk

Program

 • Regulatory Impact Assessment: UK, UE
 • Dobre praktyki OECD
 • Polityka oparta na dowodach (ang. evidence-based policy)
 • Rozwój OSR w Polsce
 • Modelowy proces pracy nad OSR ex ante i jego najważniejsze elementy
 • Metodologia; Metody badawcze,  techniki
 • Zasady doboru informacji w ramach OSR
 • Ocena funkcjonowania ustawy – OSR ex post
 • Rola zespołów ds. OSR i komórek prawno-legislacyjnych w egzekwowaniu standardów dotyczących OSR
 • Studia przypadków