Tytuł szkolenia

Nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z 2017 r.

Termin

25-09-2017, 26-09-2017

Termin

25-26.09.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

25

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę na temat dużej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 2017 r.

Z racji wagi i zakresu poczynionych zmian w szkoleniu powinni zwłaszcza uczestniczyć wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy na co dzień zaangażowani są w proces wydawania decyzji administracyjnych.

Uczestniczy szkolenia powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu prowadzenia ogólnego postępowania administracyjnego i poszczególnych instytucjach prawa procesowego, a także legitymować się minimalnym doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia postepowań administracyjnych.

Cele

Dokonana w 2017 r. zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego jest jedną z najistotniejszych modyfikacji tego aktu normatywnego od wielu lat, o fundamentalnym znaczeniu dla działania całej administracji publicznej w procesie stosowania prawa. Założeniem projektodawcy było usprawnienie postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu rozpatrywania spraw administracyjnych przez organy, zmiany w postępowaniu odwoławczym, taka modyfikacja relacji obywatel – administracja, aby administracja była bardziej przyjazna i przewidywalna, a wreszcie unormowanie zasad wymierzania przez organy administracji publicznej administracyjnych kar pieniężnych. Skutkiem tego było przyjęcie stosownych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną kluczowe zmiany w ustawie – Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie – Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które mają znaczenie dla prowadzenia postępowania administracyjnego. Szczególnym przedmiotem uwagi podczas szkolenia staną się te nowe unormowania Kpa, które mogą rodzić w przyszłości wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne.

W rezultacie szkolenia osoby uczestniczące w nim powinny nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego w zgodzie ze zmienionymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Program

  • Przesłanki podjęcia prac na zmianą Kodeksu postępowania administracyjnego i ogólna charakterystyka uchwalonej nowelizacji. Zmiany w zakresie zasad ogólnych postępowania administracyjnego: zasada rozstrzygania wszelkich wątpliwości prawnych na korzyść strony postępowania, zasada współdziałania organów administracji publicznej w toku postępowania, zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie, zasada proporcjonalności, bezstronności i równości, zasada ochrony uprawnionych oczekiwań strony postępowania, zasada dążenia do polubownego rozstrzygnięcia spraw spornych. Nowe normatywne ujęcie prawomocności decyzji administracyjnej.
  • Charakter prawny milczącego załatwienia sprawy i zakres jego zastosowania. Określenie terminu milczącego załatwienia sprawy administracyjnej. Instytucja zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy administracyjnej – charakter prawny, treść i zakres weryfikacji milczącego załatwienia sprawy.
  • Zmiany w zakresie doręczeń – doręczanie między podmiotami publicznymi na elektroniczne skrzynki podawcze. Doręczenie decyzji lub informacji o innych czynnościach w toku postępowania, gdy udział w postępowaniu bierze udział znaczna liczba stron. Żądanie udostępnienia odpisu decyzji lub postanowienia. Dookreślenia zasad liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym. Zmiany w zakresie usuwania braków formalnych podania. Wprowadzenie możliwości poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika prowadzącego postępowanie.
  • Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym – cel mediacji. Charakter spraw administracyjnych mogących być przedmiotem mediacji. Podmiot przeprowadzający mediację. Zasady przeprowadzenia mediacji i jej przebieg. Zakończenia mediacji w postępowaniu administracyjnym i jej wpływ na postępowanie administracyjne. Koszty postępowania mediacyjnego.
  • Zmiany w zakresie terminów załatwiania spraw administracyjnych. Wprowadzenie definicji bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego. Nowa formuła zawiadamiania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Nowy instrument zwalczania opieszałości organów administracji publicznej – ponaglenie. Zasady składania ponaglenia. Procedura rozpatrywania ponaglenia. Zakres obowiązku informacyjnego organu w postępowaniu wszczynanym na wniosek – informowanie o zasadności złożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek zależnych od strony, które warunkują wydanie decyzji pozytywnej. Nowa zasada postępowania dowodowego – obowiązek rozstrzygania niedających się usunąć w wątpliwości faktycznych na korzyść strony (cel wprowadzenia zasady, czym są „wątpliwości faktyczne”, zakres zastosowania zasady).
  • Zmiany w instytucji współdziałania organów administracji publicznej – posiedzenie w trybie współdziałania (zakres zastosowania, termin i przebieg). Zmiany w zakresie elementów decyzji administracyjnej. Wzmocnienie zasady dążenia do ugodowego załatwienia sprawy administracyjnej – dookreślenie zasad inicjowania ugodowego załatwiania sprawy, sporządzania ugody oraz jej treści. Realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania – nowa formuła. Prawo do zrzeczenia się odwołania. Dobrowolność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zmiany w zakresie zasad prowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego przez organ odwoławczy i wpływ na dopuszczalność wydania decyzji kasatoryjnej (art. 138 § 2 Kpa). Instytucja sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej – omówienie instytucji.
  • Dopuszczalność wydania wytycznych co do wykładni prawa przez organ odwoławczy. Charakter prawny postępowania uproszczonego. Termin załatwienia sprawy w postępowaniu uproszczonym. Formy aktywności strony w postępowaniu uproszczonym. Zakres postępowania dowodowego w postępowaniu uproszczonym. Specyfika uzasadnienia decyzji administracyjnej kończącej postępowanie uproszczone. Zakres zastosowania przepisów o administracyjnych karach pieniężnych zawartych w Kpa. Czym jest administracyjna kara pieniężna – definicja.
  • Zasada prawa międzyczasowego dotycząca wymierzania administracyjnej kary pieniężnej. Przesłanki brane pod uwagę przy wymierzaniu administracyjnej kary pieniężnej. okoliczność wyłączająca możliwość ukarania – siła wyższa. Instytucja odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej – przesłanki i forma prawna. Przedawnienie nakładania administracyjnej kary pieniężnej – terminy i zasady ich liczenia. Przedawnienie egzekucji administracyjnej kary pieniężnej - terminy i zasady ich liczenia. Odsetki od zaległych administracyjnych kar pieniężnych. Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. wybrane zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym – zmiany w zakresie przesłanek wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zachowanie terminu na wniesienie skargi, gdy skierowana ją wprost do sądu administracyjnego, dookreślenie formy uwzględnienia skargi w trybie autokontroli przez organ administracji publicznej.