Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych oraz praktyczna wykładnia

Termin

12-05-2023

Termin

12.05.2023

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi,

Cele

 • poinformowanie o zmianach w prawie pracy,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat zmian,
 • wyjaśnienie praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem obecnie obowiązujących przepisów o uprawnieniach rodzicielskich

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z zakresem nowelizacji przepisów,
 • praktyczna ocena zakresu dodatkowych obowiązków, do realizacji których trzeba się przygotować,
 • wzbogacenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy na temat uprawnień rodzicielskich pracowników (urzędników)

Program

 1. Ochrona trwałości zatrudnienia pracownicy (urzędniczki) w ciąży:
 • Jakie są zasady przedłużenia się umowy terminowej do dnia porodu?
 • Jak się liczy upływ 3 miesięcy ciąży zgodnie z nowym orzecznictwem Sądu Najwyższego?
 • Czy trzeba informować pracownicę (urzędniczkę) o przedłużeniu się umowy do dnia porodu? (stanowisko PIP),
 1. Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) korzysta z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Jak należy poprawnie wystąpić o to uprawnienie?
 • Jakie dokumenty i oświadczenia trzeba pobrać od pracownika (urzędnika)? Jaka powinna być postać oświadczeń i wniosków pracownika (urzędnika)?
 • Które dokumenty przechowywać w aktach, a które w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?
 • Jak nowe przepisy wpłyną na wybór, czy korzystać z tego uprawnienia w daniach czy w godzinach w przypadku pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
 • Jaka powinna być postać wniosku o wolne na podstawie art. 188 Kodeksu pracy?
 1. Nowe zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej), w tym:
 • W jakiej sytuacji pracownik (urzędnik) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 • W jakim wymiarze będzie przysługiwało to uprawnienie?
 • Czy konieczny będzie wniosek pracownika (urzędnika)?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia? W jakim zbiorze trzeba będzie przechowywać dokumenty (wnioski)?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić tego zwolnienia?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych 9siły wyższej) będzie płatne?
 • Jak trzeba będzie je poprawnie zaewidencjonować? (praktyczny przykład)
 1. Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) będzie mógł korzystać z nowego urlop opiekuńczego?
 • W jakim wymiarze będzie przysługiwać urlop opiekuńczy? Co się stanie z niewykorzystanym w danym roku kalendarzowym urlopem opiekuńczym?
 • W jakich sytuacjach pracownik (urzędnik) będzie mógł skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci trzeba będzie złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?
 • Jakie dane pracownik (urzędnik) będzie musiał podać we wniosku o taki urlop?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
 • Jak fakt, że urlop opiekuńczy jest przewidziany jako bezpłatny będzie wpływał na uprawnienia pracownika (urzędnika)?
 • Czy urlop opiekuńczy trzeba będzie wskazywać w świadectwie pracy?
 1. W jakich sytuacjach zasadach pracownik (urzędnik) ma prawo do „urlopu” okolicznościowego?
 • Gdzie pracodawca powinien przechowywać wnioski o „urlop” okolicznościowy?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prawo do „urlopu” okolicznościowego?
 1. Na jakich zasadach pracownicy (urzędnicy) – rodzice będą korzystać z urlopu rodzicielskiego?
 • Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach urlop ten będzie wykorzystywany przez pracowników (urzędników) - rodziców?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski po zmianie przepisów?
 • Czy z urlopu rodzicielskiego pracownicy (urzędnicy) rodzice będą mogli korzystać na przemian albo w tym samym czasie?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego?
 • Jakie dokumenty będą musiały trafić do pracodawcy w związku z korzystaniem przez pracownika (urzędnika) z urlopu rodzicielskiego? Gdzie takie dokumenty trzeba będzie przechowywać i na jakich zasadach?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego? Czy urlop rodzicielski, z którego pracownik (urzędnik) zrezygnuje będzie przepadał?
 • Na jakich zasadach będą korzystać z urlopu rodzicielskiego pracownicy (urzędnicy) objęci przepisami przejściowymi? Jakie obowiązki będą spoczywały na pracodawcy?
 1. Czy pracownik w trakcie urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego może brać udział w szkoleniach? (praktyczna wykładnia)
 2. Jaki będzie nowy przedział czasowy na skorzystanie z urlopu ojcowskiego?
 • Ile czasu będzie miał pracownik (urzędnik)na wykorzystanie urlopu ojcowskiego w zależności od daty urodzenia się dziecka?
 • Ile czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego będzie miał rodzic adopcyjny?
 • W jakiej postaci można będzie złożyć wniosek o urlop ojcowski?
 • Czy urlop ojcowski przerywa się na okres hospitalizacji dziecka albo na okres hospitalizacji ojca? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Czy wymiar urlopu ojcowskiego wzrasta, gdy pracownik (urzędnik) jest ojcem bliźniąt? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 1. Jakie będą nowe zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Czy nowe zasady będą dotyczyły także powrotu do pracy po urlopie opiekuńczym?
 • Czy dotychczasowe stanowisko pracy pracownika (urzędnika) musi być zlikwidowane, żeby powracał do pracy na inne stanowisko? (orzecznictwo Sądu Najwyższego)
 1. Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może korzystać z obniżenia wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego? (
 • Jakie zasady postępowania potwierdzą nowe przepisy?
 1. Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) będzie mógł korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie rozwiązania organizacyjne będą stanowiły elastyczną organizację pracy?
 • Czy pracownik (urzędnik) będzie mógł wnioskować tylko o jeden rodzaj elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik (urzędnik), żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • W jakim terminie i w jakiej postaci pracownik (urzędnik) będzie składał wniosek o elastyczną organizację pracy?
 • Jakie dane trzeba będzie podać we wniosku o elastyczną organizację pracy?
 • W jakim zbiorze pracodawca powinien będzie przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy (stanowisko Ministerstwa Pracy)?
 • Na jakich zasadach należało będzie odpowiedzieć na wniosek o elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku?
 • Jakie będą możliwe powody odmowy uwzględnienia wniosku o elastyczną organizację pracy?
 • Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) będzie mógł wnioskować o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy i powrót do pracy dotychczasowej?
 • Czy pracodawca będzie musiał zaakceptować wniosek o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy?

12 Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może korzystać z urlopu wychowawczego?

 • Czy nowe przepisy zmienią coś w zasadach korzystania z urlopu wychowawczego?
 • Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik (urzędnik) wychowuje bliźnięta? (stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP).