Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Niezbędnik kontrolera – przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, standardy, wzory dokumentów

Termin

03-12-2018, 04-12-2018

Termin

3-4.12.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • wszyscy pracownicy administracji, którzy są zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w procesy kontroli 

Cele

Celem szkolenia jest pozyskanie przez słuchaczy użytecznej i aktualnej wiedzy z zakresu praktycznego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Efekty szkolenia

 • zrozumienie przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • poznanie celów i zasad prowadzenia kontroli wg przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • pozyskanie umiejętności sporządzania dokumentacji związanej z procesem kontroli odpowiadającej standardom przewidzianym w ustawie. 

Program

 • Ustawa o kontroli w administracji rządowej
 • Standardy kontroli (z 31 sierpnia 2017 r.)
 • Podmioty kontrolujące i kontrolowane
 • Uprawnienia i obowiązki stron procesu kontroli
 • Cel i kryteria kontroli
 • Etapy kontroli
 • Rodzaje dokumentacji związanej z procesem kontroli:
 • plan i program kontroli,
 • protokoły z czynności dowodowych,
 • projekt wystąpienia pokontrolnego,
 • sprawozdanie z kontroli 
 • informacja pokontrolna
 • Pozostałe wzory i szablony dokumentów
 • Problemy związane z realizacją procesu kontroli i najczęściej występujące błędy
 • Ćwiczenia praktyczne: opracowanie lub opiniowanie dokumentacji kontrolnej