Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Nadzwyczajne postępowania administracyjne (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenia lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa)

Termin

08-05-2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
  •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego

Cele

  • przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych  w zakresie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji oraz uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa
  • omówienie poszczególnych etapów nadzwyczajnych postępowań oraz przesłanek wznawiania postępowania, stwierdzania nieważności decyzji, czy też uchylenia lub zmiany decyzji
  • omówienie orzecznictwa sądów oraz najczęstsze błędy popełniane przez organy administracji publicznej

Efekty szkolenia

Pozyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych, co może wpłynąć na uniknięcie popełniania w przyszłości błędów procesowych oraz ułatwi stosowanie poszczególnych trybów nadzwyczajnych postępowań administracyjnych

Program

  • Wznowienia postępowania administracyjnego (przyczyny wznowienia – podstawy wznowienia postępowania administracyjnego, procedura wznowienia postępowania administracyjnego, postępowanie wznowione, rodzaje rozstrzygnięć kończących wznowione postępowanie)
  • Stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej (przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, decyzje kończące postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności)
  • Uchylenie lub zmiana decyzji w trybach fakultatywnych (nabycie lub nienabycie praw z decyzji administracyjnej, przesłanki, tryb oraz skutki wzruszenia decyzji - art. 154 i 155 Kpa)
  • Zbieg trybów postępowania administracyjnego
  • Zbieg nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z postępowaniem sądowoadministracyjnym