Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Metodyka kontroli w administracji publicznej

Termin

20-04-2016, 21-04-2016, 16-06-2016, 17-06-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

II terminy: 20-21.04.2016 oraz 16-17.06.2016

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli

Cele

Celem szkolenia jest pozyskanie przez słuchaczy użytecznej i aktualnej wiedzy z zakresu kontroli, tak aby słuchacz mógł zaplanować i zrealizować zadanie kontrolne.

Efekty szkolenia

 • nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnej realizacji procesu kontroli
 • poznanie w praktyce technik i metod planowania i prowadzenia kontroli
 • zrozumienie obecnie stosowanych przepisów, międzynarodowych standardów oraz wykorzystywanie najlepszych praktyk z zakresu kontroli

Program

 • Przepisy prawa, standardy i wytyczne kontroli
 • Planowanie w kontroli

          - w skali makro – tworzenia okresowego planu kontroli
          - w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli

 • Analiza ryzyka w kontroli
 • Metody i techniki kontroli
 • Metody doboru próby do kontroli
 • Realizacja kontroli
 • Czynności dowodowe
 • Dokumentowanie wyników kontroli
 • Informowanie o wynikach kontroli
 • Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych
 • Przegląd ryzyk w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera
 • Ćwiczenia praktyczne: tworzenie programu kontroli, analiza ryzyka, określanie celów kontroli, analiza dowodów kontroli, opracowanie dokumentacji pokontrolnej