Tytuł szkolenia

Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

02-10-2017

Termin

2.10.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), w  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej

Cele

Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w tekstach urzędowych, zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki oraz wskazanie zasad tworzenia pisma urzędowego przejrzystego pod względem merytorycznym oraz estetycznym.

Efekty szkolenia

 • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny i wyeliminowanie częstych błędów językowych
 • nabycie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Program

 • Pisownia i interpunkcja:
  • pisownia małą lub wielką literą,
  • pisownia łączna lub osobna,
  • przecinki, myślnik vs łącznik,
  • kropki na końcu skrótów.
 • Odmiana wyrazów:
  • odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu,
  • odmiana nazw geograficznych,
  • odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu.
 • Budowa zdania:
  • związki składniowe,
  • skróty składniowe,
  • imiesłowowe równoważniki zdań,
  • zapożyczenia składniowe,
  • spójniki skorelowane,
  • wymagania składniowe czasowników.
 • Zagadnienia stylu, czyli prosto nie znaczy gorzej:
  • cechy języka urzędowego,
  • specyfika słownictwa urzędowego, kancelaryzmy,
  • wyrazy „modne”,
  • wyrazy źle rozumiane,
  • tautologia i pleonazm.
 • Zasady tworzenia pism urzędowych – przejrzystość merytoryczna i graficzna:
  • kwestie związane ze spójnością tekstu,
  • kwestie estetyczne – układ graficzny tekstu.