Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

13-03-2017, 10-04-2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych, godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej

Cele

Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w tekstach urzędowych, zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki oraz wskazanie zasad tworzenia pisma urzędowego przejrzystego pod względem merytorycznym oraz estetycznym

Efekty szkolenia

 • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny i wyeliminowanie częstych błędów językowych
 • nabycie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Program

 • Pisownia i interpunkcja
 • Pisownia małą lub wielką literą
 • Pisownia łączna lub osobna
 • Nadużywane przecinki, kropki na końcu skrótów, myślnik mylony z łącznikiem
 • Odmiana wyrazów
 • Odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu
 • Odmiana nazw geograficznych
 • Odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu
 • Wyrazy źle odmieniane – częste błędy
 • Budowa zdania
 • Związki składniowe
 • Skróty składniowe – częste błędy
 • Kłopoty z imiesłowami
 • Zapożyczenia składniowe – częste błędy
 • Spójniki skorelowane
 • Kłopotliwe czasowniki – częste błędy
 • Szyk wyrazów w zdaniu
 • Zagadnienia stylu, czyli prosto nie znaczy gorzej
 • Cechy języka urzędowego
 • Specyfika słownictwa urzędowego, kancelaryzmy
 • Wyrazy modne i nadużywane
 • Wyrazy mylone i źle rozumiane
 • Tautologia i pleonazm
 • Zasady tworzenia pism urzędowych – przejrzystość merytoryczna i graficzna
 • Kwestie związane ze spójnością tekstu – odbiorca, temat, cel, konstrukcja” całości (części składowe)
 • Kwestie estetyczne – układ graficzny tekstu
 • Redakcja tekstu – ćwiczenia praktyczne