Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

10-10-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych, godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej.

Cele

Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w tekstach urzędowych, zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki oraz wskazanie zasad tworzenia pisma urzędowego przejrzystego pod względem merytorycznym oraz estetycznym.

Efekty szkolenia

znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny i wyeliminowanie częstych błędów językowych

nabycie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje.

Program

 • Pisownia i interpunkcja:
 • pisownia małą lub wielką literą,
 • pisownia łączna lub osobna,
 • nadużywane przecinki, kropki na końcu skrótów, myślnik mylony z łącznikiem.
 • Odmiana wyrazów:
 • odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu,
 • odmiana nazw geograficznych,
 • odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu,
 • wyrazy źle odmieniane – częste błędy.
 • Budowa zdania:
 • związki składniowe,
 • skróty składniowe – częste błędy,
 • kłopoty z imiesłowami,
 • zapożyczenia składniowe – częste błędy,
 • spójniki skorelowane,
 • kłopotliwe czasowniki – częste błędy,
 • szyk wyrazów w zdaniu.
 • Zagadnienia stylu, czyli prosto nie znaczy gorzej:
 • cechy języka urzędowego,
 • specyfika słownictwa urzędowego, kancelaryzmy,
 • wyrazy modne i nadużywane,
 • wyrazy mylone i źle rozumiane,
 • tautologia i pleonazm.
 • Zasady tworzenia pism urzędowych – przejrzystość merytoryczna i graficzna:
 • kwestie związane ze spójnością tekstu – odbiorca, temat, cel, konstrukcja” całości (części składowe),
 • kwestie estetyczne – układ graficzny tekstu.
 • Redakcja tekstu – ćwiczenia praktyczne.