Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

04-04-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych, godz. 9.00-16.00

 

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej

Cele

Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w tekstach urzędowych, zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki oraz wskazanie zasad tworzenia pisma urzędowego przejrzystego pod względem merytorycznym oraz estetycznym 

Efekty szkolenia

 • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny i wyeliminowanie częstych błędów językowych
 • nabycie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Program

 • Pisownia i interpunkcja:
  • pisownia małą lub wielką literą,
  • pisownia łączna lub osobna,
  • nadużywane przecinki, kropki na końcu skrótów, myślnik mylony z łącznikiem.
 • Odmiana wyrazów:
  • odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu,
  • odmiana nazw geograficznych,
  • odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu,
  • wyrazy źle odmieniane – częste błędy.
 • Budowa zdania:
  • związki składniowe,
  • skróty składniowe – częste błędy,
  • kłopoty z imiesłowami,
  • zapożyczenia składniowe – częste błędy,
  • spójniki skorelowane,
  • kłopotliwe czasowniki – częste błędy,
  • szyk wyrazów w zdaniu.
 • Zagadnienia stylu, czyli prosto nie znaczy gorzej:
  • cechy języka urzędowego,
  • specyfika słownictwa urzędowego, kancelaryzmy,
  • wyrazy modne i nadużywane,
  • wyrazy mylone i źle rozumiane,
  • tautologia i pleonazm.
 • Zasady tworzenia pism urzędowych – przejrzystość merytoryczna i graficzna:
  • kwestie związane ze spójnością tekstu – odbiorca, temat, cel, konstrukcja” całości (części składowe),
  • kwestie estetyczne – układ graficzny tekstu.
 • Redakcja tekstu – ćwiczenia praktyczne.