Tytuł szkolenia

Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

02-12-2019

Termin

2.12.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych, godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej

Cele

Rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w tekstach urzędowych, zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki oraz wskazanie zasad tworzenia pisma urzędowego przejrzystego pod względem merytorycznym oraz estetycznym.

Efekty szkolenia

 • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny i wyeliminowanie częstych błędów językowych
 • nabycie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Program

Pisownia i interpunkcja:

 • pisownia małą lub wielką literą
 • pisownia łączna lub osobna
 • przecinki, myślnik vs łącznik
 • kropki na końcu skrótów

Odmiana wyrazów:

 • odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu
 • odmiana nazw geograficznych
 • odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu

Budowa zdania:

 • związki składniowe
 • skróty składniowe
 • imiesłowowe równoważniki zdań
 • zapożyczenia składniowe
 • spójniki skorelowane
 • wymagania składniowe czasowników

Zagadnienia stylu, czyli prosto nie znaczy gorzej:

 • cechy języka urzędowego
 • specyfika słownictwa urzędowego, kancelaryzmy
 • wyrazy „modne”
 • wyrazy źle rozumiane
 • tautologia i pleonazm

Zasady tworzenia pism urzędowych – przejrzystość merytoryczna i graficzna:

 • kwestie związane ze spójnością tekstu
 • kwestie estetyczne – układ graficzny tekstu