Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Kultura języka polskiego w urzędzie – zasady poprawności i kwestie problematyczne

Termin

18-09-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

dr Weronika Kostecka

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się w praktyce zawodowej różnorodnymi formami wypowiedzi pisemnej.

Cele

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną (z naciskiem na poprawność wypowiedzi pisemnych), zgodną z regułami ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki.

Efekty szkolenia

 • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny – ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych
 • wyeliminowanie częstych błędów językowych (z naciskiem na błędy w pismach urzędowych)
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Program

Pisownia i interpunkcja

 • pisownia małą lub wielką literą
 • pisownia łączna lub osobna
 • nadużywane przecinki, kropki na końcu skrótów, myślnik mylony z łącznikiem

Odmiana wyrazów

 • odmiana imion i nazwisk (polskich i obcych), w tym – użycie apostrofu
 • odmiana nazw geograficznych
 • odmiana liczebników i ich użycie w zdaniu
 • wyrazy źle odmieniane – częste błędy

Budowa zdania

 • związki składniowe
 • skróty składniowe – częste błędy
 • kłopoty z imiesłowami
 • zapożyczenia składniowe – częste błędy
 • spójniki skorelowane
 • kłopotliwe czasowniki – częste błędy
 • szyk wyrazów w zdaniu

Zagadnienia stylu, czyli prosto nie znaczy gorzej

 • wyrazy nadużywane
 • wyrazy źle rozumiane
 • grzechy języka urzędowego – tzw. kancelaryzmy
 • tautologia i pleonazm

Redakcja językowa tekstu – ćwiczenia praktyczne