Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Koordynacja kontroli zewnętrznej i audytu wewnętrznego

Termin

27-11-2018

Termin

27.11.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z warsztatami

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za współprace i koordynacje współpracy z zewnętrznymi służbami audytu i kontroli
 • osoby audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontro

Cele

Dostarczenie wiedzy na temat regulacji prawnych w obszarze audytu i kontroli ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kontrolowanych.

Efekty szkolenia

 • lepsze zrozumienie procesu audytu i kontroli a co za tym idzie poprawa współpracy pomiędzy służbami audytu i kontroli a pracownikami administracji publicznej
 • poprawa komunikacji pomiędzy obiema stronami i minimalizacja stresu wynikającego z procesów audytowych i kontrolnych
 • lepsze wykorzystanie wyników audytu i kontroli do usprawniania działań jednostki

Program

 • Podstawowe informacje z obszaru audytu wewnętrznego
 • rola i zakres działań audytu wewnętrznego;
 • standardów i regulacji – zakres oraz kluczowe terminy specyficzne z perspektyw sprawnej współpracy
 • prawa i obowiązki audytowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w trakcie trwania całego procesu audytu i monitorowania zaleceń
 • warsztat  
 • Współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli
 • przedstawienie instytucji jakie mogą dokonywać audytów i kontroli
 • przedstawienie różnych regulacji z jakimi mogą spotkać się uczestnicy szkolenia w ramach audytów i kontroli
 • omówienie praktycznych aspektów koordynacji audytu/kontroli na poziomie instytucji, składania wyjaśnień, przygotowywania odpowiedzi na raporty/informacje pokontrolne
 • warsztat
 • Omówienie przykładowych nieprawidłowości i nadużyć stwierdzanych przez służby audytu i kontroli:
 • prezentacja wybranych przykładów nieprawidłowości stwierdzonych przez służby prowadzące 
 • Wykorzystanie wyników audytów i kontroli przy planowaniu i realizacji zadań mające na celu wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w tym ograniczające nadużycia – warsztat analityczny
 • omówienie kwestii związanych z monitorowaniem wdrożenia zaleceń i ich znaczenia dla ciągłego uczenia się organizacji i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania/projekty w tym w ramach analizy ryzyka prowadzonej przez organizację
 • warsztat