Tytuł szkolenia

Komunikacja pisemna i ustna w kontroli i audycie

Termin

28-02-2022, 01-03-2022

Termin

28.02-01.03.2022

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład, dyskusja, ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy i audytorzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli i audytu
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne i audytowe
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli i audytu

Cele

Rozwój kompetencji osobistych i zawodowych audytorów i kontrolerów w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej.

Poznanie i zrozumienie standardów audytu i kontroli dotyczących komunikacji i sprawozdawczości

Efekty szkolenia

 • zrozumienie przepisów, międzynarodowych standardów oraz wykorzystywanie najlepszych praktyk z zakresu komunikacji w audycie i kontroli
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji w audycie i kontroli służących do samodzielnej realizacji procesu oceny i prezentacji wyników
 • poznanie wybranych technik i metod komunikacji pisemnej i ustnej

Program

 1. Podstawowy cel funkcji kontroli i audytu.
 2. Odbiorcy usług audytu i kontroli
 3. Standardy i dobre praktyki dotyczące komunikacji audytora i kontrolera.
 4. Kompetencje audytora i kontrolera w zakresie komunikacji
 5. Komunikacja pisemna:
 • Elementy ustaleń – stan faktyczny, kryteria, przyczyny, skutki
 • Istotność informacji (ustalenia i wnioski) 
 • Właściwe rekomendacje i zalecenia
 • Dokumentacja robocza kontroli i audytu
 • Formaty sprawozdawczości i wystąpień pokontrolnych
 • Sposób prezentacji wyników
 1. Komunikacja ustna:
 • Role w zespole oceniającym
 • Emocje i asertywność
 • Aktywne słuchanie
 • Wywieranie wpływu i przeciwdziałanie manipulacji
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Narady otwierające i zamykające, prezentacja wyników audytu i kontroli