Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Kariera w instytucjach unijnych – konkursy EPSO, część 1 – rozumowanie i ocena sytuacji

Termin

19-05-2015, 20-05-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 10.30-17.30

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia, testy autorskie sprawdzające wybrane kompetencje

Liczba uczestników

25

Koszt

900.00 PLN

Adresat

• pracownicy administracji publicznej każdego szczebla, którzy chcą dobrze przygotować się do pierwszego etapu konkursu Europejskiego Centrum Doboru Kadr (EPSO)
• osoby, które zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach unijnych lub w międzynarodowych korporacjach, gdzie nabór przebiega w oparciu o testy i AC

Cele

Przeprowadzenie uczestników przez symulację pierwszego etapu konkursu EPSO zwanego computer assessment

Efekty szkolenia

• pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki konkursów ESPO oraz związanych z nimi typami zatrudnienia • poznanie narzędzi niezbędnych do rozwiązywania testów komputerowych, zróżnicowanych dla każdego typu badanych kompetencji: rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne oraz test oceny sytuacji

Program

  1. Kompetencje przyszłego urzędnika poszukiwane przez EPSO, w tym testowane kompetencje logiczne
  2. Elementy logiki formalnej wykorzystywane w rozumowaniach werbalnych (wybrane zagadnienia klasycznego rachunku nazw i rachunku kwantyfikatorów - stosunki między zakresami nazw, kwantyfikacja, diagramy Venna); operatory modalne, zagadnienie sprzeczności i niesprzeczności zdań, wynikanie logiczne, materialna i formalna poprawność rozumowań; typowe błędy)
  3. Metody matematyczne wykorzystywane w rozumowaniach numerycznych: operacje arytmetyczne, ułamki, działania na procentach, proporcje, użyteczne prawa i reguły obliczeniowe, popularne błędy rachunkowe
  4. Metody rozwiązywania testów z zakresu rozumowań abstrakcyjnych: „semantyka” graficzna, transformacja elementów
  5. Skróty i „chwyty” heurystyczne
  6. Rozwiązywanie testów oceny sytuacji wraz ze szczegółowym omówieniem metodologii testowej oraz dokonywanie dekonstrukcji zadań testowych

Szkolenie będzie realizowane w języku polskim.