Tytuł szkolenia

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów

Termin

27-06-2022, 28-06-2022

Termin

27-28.06.2022

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

prezentacja, analiza przypadków, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • pracownicy beneficjentów zaangażowani w realizację projektów unijnych krajowych i regionalnych
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za kontrolę realizowanych w jednostce projektów unijnych

Cele

Przygotowanie uczestników i uczestniczki do kontroli poprzez poznanie zasad kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020, błędów popełnianych przez innych beneficjentów, zauważenie słabych punktów własnego projektu i sposobów na zabezpieczenie zdiagnozowanych ryzyk w celu przejścia przez kontrolę z sukcesem.

Efekty szkolenia

 • poznanie zasad kontroli projektów UE
 • poznanie najczęstszych nieprawidłowości u innych Beneficjentów i ich konsekwencji dla Beneficjentów
 • stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie

Program

 • Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020
  • Instytucje uprawnione do kontroli
  • Rodzaje kontroli (kontrola systemowa, weryfikacja wydatków, kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola trwałości, wizyta monitoringowa, kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur)
  • Informacje i zalecenia pokontrolne
 • Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli
 • Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach
 • Nieprawidłowości w projektach unijnych 2014-2020 i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach:
  • Nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców
  • Niezgodność  z decyzją/umową o dofinansowaniu oraz warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia
  • Nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów
  • Nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • Nieprawidłowości w zakresie polityk horyzontalnych
 • Możliwości wprowadzenia zmian do projektów by ustrzec się przed nieprawidłowościami z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej wywołanej COVID-19 w Polsce
 • Stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką