Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Jak czytać ustawy, rozporządzenia i inne teksty prawne (metodyka pracy z aktami normatywnymi)

Termin

21-10-2022

Termin

21.10.2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: konwersatorium, oparte na materiałach źródłowych (ustawach, rozporządzeniach i zarządzeniach) w oparciu, o które omawiane są poszczególne zagadnienia

Liczba uczestników

16

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

wszyscy pracownicy administracji, których zakres obowiązków wymaga korzystania z tekstów ustaw i innych aktów normatywnych, w szczególności pracownicy o wykształceniu innym niż prawnicze lub
o krótkim doświadczeniu zawodowym w administracji 

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie metodyki pracy z tekstami prawnymi w zakresie niezbędnym dla pracownika administracji publicznej korzystającego przy wykonywaniu obowiązków służbowych z tekstów prawnych.

Efekty szkolenia

pozyskanie umiejętności w zakresie:

- odnajdywania w systemie prawa odpowiednich aktów normatywnych

- odnajdywania w akcie normatywnym odpowiednich grup przepisów i ustalanie zakresu ich zastosowania

- prawidłowego ustalania stanu prawnego na określony dzień

- korzystania z informacji zawartych w odnośnikach i adresach promulgacyjnych

Program

Program szkolenia obejmuje 10 kluczowych zagadnień ukierunkowanych na metodykę pracy z aktami normatywnymi. Problematyka ujęta jest od strony praktycznej - ma dawać uczestnikom szkolenia odpowiedzi na pytania jakie należy sobie stawiać pracując z tekstem prawnym – m.in.:

– czym różnią się akty normatywne od innych aktów prawnych, jaką funkcję pełnią testy jednolite aktów normatywnych?

– co jest treścią prawa i jak należy interpretować przepisy, dlaczego rozróżnia się brzmienie i treść przepisu?

– jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami aktów normatywnych?

– gdzie są umiejscowione określone grupy przepisów w danym akcie normatywnym (przepisy merytoryczne: ogólne i szczegółowe, przepisy przejściowe
i dostosowujące, przepisy epizodyczne) i kiedy określonych przepisów należy szukać w odrębnym akcie normatywnym?

– jakiego rodzaju informacje zawierają tytuły, odnośniki, adresy promulgacyjne
i kiedy należy zwrócić na nie uwagę?

– kiedy akt normatywny zaczyna, a kiedy przestaje obowiązywać? Kiedy wchodzi w życie, a od kiedy jest stosowany, jak ustalać stan prawny na dany dzień?