Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów - szkolenie centralne

Czas trwania

28-29.06.2018

Forma zajęć

warsztaty

Liczba uczestników

20

Prowadzący

Maciej Wnuk

Adresat

Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich, w tym w szczególności doradcy ds. etyki w służbie cywilnej.

Cele

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości etycznej i wspieranie budowy kultury uczciwości w służbie cywilnej.  Szkolenie wpisuje się w realizację ustawowych zadań Szefa Służby Cywilnej związanych z czuwaniem nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej, a także stanowi odpowiedź na Rekomendację Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju nt. uczciwości sektora publicznego (ang. Recommendation of the OECD Council on public integrity).

 

Efekty szkolenia

Zdobycie wiedzy praktycznych i umiejętności z zkresu kształtowania i promocji etyki urzędniczej. 

Program

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o opracowany z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej program szkoleniowy, dotyczący m.in. następujących zagadnień:

  • etos służby publicznej,
  • prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej, wynikające z obowiązujących aktów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego, w tym zasady służby cywilnej 
  • i zasady etyki korpusu służby cywilnej,
  • przykłady dylematów etycznych i możliwych rozwiązań, w tym postępowania w przypadku naruszenia/ bycia świadkiem naruszenia zasad służby cywilnej lub zasad etyki,
  • przykłady łamania zasad w służbie cywilnej,
  • konsekwencje łamania obowiązków przez członka korpusu służby cywilnej,
  • infrastruktura etyczna w Polsce, czyli główne instytucje stojące na straży przestrzegania obowiązków.