Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Termin

05-11-2015, 06-11-2015

Czas trwania

5-6.11.2015 r.
16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

870.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej (w tym pracownicy samorządowi, którzy realizują zadania związanie z postępowaniem administracyjnym

Cele

Przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji należności pieniężnych

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury egzekucyjnej w administracji

Program

 • Zagadnienia ogólne
 1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy egzekucji administracyjnej
 • Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego
 1. Stadia postępowania egzekucyjnego
 2. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej
 3. Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg
 4. Zakończenie egzekucji a dalszy bieg postępowania egzekucyjnego
 • Środki egzekucyjne należności pieniężnych (analiza wybranych środków)
 1. Egzekucja z pieniędzy
 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego
 4. Egzekucja z rachunków bankowych
 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych
 6. Egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego
 7. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
 8. Egzekucja z weksla
 9. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
 10. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 11. Egzekucja z ruchomości
 12. Egzekucja z nieruchomości