Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Dokumentacja pracownicza po nowelizacji przepisów prawa pracy

Termin

07-11-2023

Termin

7.11.2023

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących tworzenia, gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zaktualizowanie wiedzy uczestników na temat wymaganych dokumentów gromadzonych w dokumentacji pracowniczej po nowelizacji przepisów prawa pracy,
 • przekazanie uczestnikom wskazówek dotyczących poprawnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz najważniejszych dokumentów wchodzących w jej zakres,
 • poszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy po nowelizacji przepisów prawa pracy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 1. Jaki jest zakres danych i informacji, których podania można wymagać w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie? (stanowiska UODO i MRiPS),
 2. Jakie są zasady postępowania ze skierowaniami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącymi wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy skierowanie i orzeczenie może być elektroniczne? Jak je poprawnie dołączyć do papierowych akt osobowych?
 • Na jakich zasadach można przyjąć do pracy pracownika (urzędnika) bez przeprowadzania wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy w skierowaniu na badania wstępne trzeba informować o niepełnosprawności kandydata do pracy? (stanowisko MRiPS),
 • Jaki jest zakres dokumentów gromadzonych w części A akt osobowych?
 1. Jaki jest zakres danych i informacji, których można żądać od nowego pracownika (urzędnika)?
 • Jakie jest zakres danych, które pracodawca może przetwarzać wyłącznie za zgodą pracownika (urzędnika)?
 • Jak poprawnie skonstruować kwestionariusz osobowych od pracownika (urzędnika)? (pomocniczy wzór)
 • Na podstawie jakich dokumentów można potwierdzić dane zawarte w kwestionariuszu?
 • Jakich dokumentów okazanych przez nowego pracownika (urzędnika) nie można kopiować do akt osobowych? (stanowiska UODO oraz MRiPS)
 • Jakie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych trzeba przekazać nowemu pracownikowi?
 1. Jakie są zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku?
 • Jak poprawnie zrealizować wymóg uzyskania zgody takiej osoby na przetwarzanie jej danych?
 • Jak spełnić obowiązki informacyjne wobec takiej osoby (stanowisko MRiPS i UODO, pomocniczy wzór formularza),
 1. Jakie informacje i dane musi obecnie zawierać umowa o pracę?
 2. Jak poprawnie stworzyć informację o warunkach zatrudnienia pracownika (urzędnika)?
 3. Jakie dodatkowe dokumenty muszą być tworzone w związku z zatrudnieniem nowego pracownika (urzędnika)?
 4. Jaki jest zakres dokumentów gromadzonych w części B akt osobowych zgodnie z przepisami oraz zgodnie z wykładnią?
 • Jakie nowe dokumenty gromadzi się w części B akt osobowych?
 • Czy warto zakładać podczęści w części B akt osobowych?
 • Czy można mieć elektroniczne podczęści, gdy akta osobowe są papierowe? (stanowisko MRiPS)
 • Czy można mieć różny zakres przedmiotowy podczęści dla różnych kategorii pracowników? (stanowisko MRiPS)
 • Jakie przykładowe podczęści warto wydzielić?
 1. Jaki jest zakres dokumentów gromadzonych i przechowywanych w części C akt osobowych?
 • Czy usuwać poprzednie świadectwo pracy, gdy zostanie wydane nowe świadectwo pracy w wyniku sprostowania albo w wyniku orzeczenia sądu pracy lub w wyniku ugody? (stanowisko MRiPS) jak to zrobić poprawnie?
 1. Jakie dokumenty przechowuje się w urzędach/jednostkach w części D akt osobowych?
 2. Na jakie dokumenty przeznaczona jest część E akt osobowych?
 • Ile czasu przechowuje się dokumenty w części E akt osobowych i na jakich zasadach się je usuwa?
 1. Jakie jest zakres dokumentów wchodzących w skład pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy? w szczególności
 • Jakie jest zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?
 • Jakie nowe dokumenty trzyma się w dokumentacji dotyczącej ewidencjowania czasu pracy?
 1. Czy istnieje obowiązek dokonywania audytów akt osobowych? (stanowisko UODO),
 2. Czy istnieje obowiązek aktualizacji danych zawartych posiadanych przez pracodawcę dokumentach zgromadzonych w aktach osobowych? (stanowisko MRiPS)
 3. Jakie są zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów, które - zgodnie z wykładnią - nie stanowią dokumentacji pracowniczej? w tym:
 • Gdzie jest miejsce przechowywania deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych? (stanowisko MRiPS),
 • Czy poza aktami przechowuje się tzw. długie wnioski zasiłkowe o zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego?
 • Jaka dokumentacja BHP nie stanowi dokumentacji pracowniczej?
 • Na jakich zasadach przechowuje się zwolnienia lekarskie zgodnie ze stanowiskiem ZUS?
 • Jak się prowadzi dokumentację zfśs? (zgodnie ze stanowiskiem UODO)
 • Jakie jest czas przechowywania dokumentacji zfśs i dokonywania jej audytu? (stanowisko MRiPS).