Tytuł szkolenia

Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia, terminy, prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej)

Termin

15-06-2018

Termin

15.06.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
  •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez organy administracyjne czynności procesowych, takich jak: kierowanie wezwań, doręczanie pism, udostępnianie akt, obliczanie terminów, przestrzeganie terminów załatwiania sprawy. Przedstawione także zostaną zasady sporządzania protokołów, notatek i metryk sprawy administracyjnej.  

Efekty szkolenia

pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania wezwań, doręczania pism, przestrzegania terminowości załatwiania spraw, prowadzenia akt sprawy i ich udostępniania

Program

  • Doręczenie - pojęcie, skutki prawne oraz formy
  • Wezwania  i inne pisma procesowe kierowane do stron i innych uczestników postępowania  (zakres, elementy)
  • Terminy - rodzaje, zasady obliczania, przywrócenia uchybionego terminu
  • Terminy załatwiania spraw administracyjnych (długość, bezczynność i przewlekłość, sygnalizacja uchybienia, zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa) 
  • Utrwalanie czynności procesowych – protokół, adnotacja, metryka sprawy
  • Zasady udostępniania akt sprawy (pojęcie akt sprawy, podmioty uprawnione, zakres i forma udostępniania, odmowa udostępnienia)