Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Czas pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin

07-06-2023

Termin

7.06.2023

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy,
 •  wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów, w tym w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników,
 • zapoznanie z zakresem zmian w przepisach o czasie pracy wprowadzonych w ramach nowelizacji Kodeksu pracy

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą czasu pracy,
 • poszerzenie oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce,
 • zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami prawnymi

Program

 1. Jakie będą nowe obowiązki informacyjne w zakresie czasu pracy?
 2. Kiedy pracownik (urzędnik) jest w czasie pracy? Jakie okresy niewykonywania pracy są wliczane do czasu pracy, a jakie nie są?
 3. Dostępne w urzędach i innych instytucjach systemy i rozkłady czasu pracy – na jakich zasadach mogą być stosowane i usprawniać pracę?
 • Czy urząd będzie musiał stosować rozkłady czasu pracy zdefiniowane w nowych przepisach o elastycznej organizacji pracy? W jakich przypadkach i na jakich zasadach będzie mogła nastąpić odmowa?
 • Gdzie trzeba będzie przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy (stanowisko Ministerstwa Pracy)?
 1. Poprawne planowanie czasu pracy w urzędzie w obowiązującym okresie rozliczeniowym, z zachowaniem doby pracowniczej oraz z zachowaniem okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, w tym:
 • Jakie są zasady ustalania wymiaru czasu pracy, w tym w przypadku zatrudnienia na część etatu, w trakcie okresu rozliczeniowego oraz zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jacy pracownicy (urzędnicy) będą mogli odmówić pracy w porze nocnej po zmianie przepisów?
 • Jak usprawiedliwiona nieobecność obniża wymiar czasu pracy pracownika (urzędnika)? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie są zasady poprawnego rozplanowania dni pracy i dni wolnych pracowników (urzędników)?,
 • Jakie są zasady planowania czasu pracy, gdy święto przypada w sobotę (11 listopada 2023 r.) albo w niedzielę?
 1. Jaka jest relacja miedzy systemem rejestracji czasu pracy (RCP) lub listami obecności a ewidencją czasu pracy?
 • Jak poprawnie ewidencjonować godziny pracy w ruchomym czasie pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy w ewidencji czasu pracy należy oznaczać dni wolne różnymi symbolami?
 • Czy ewidencja czasu pracy pracowników/urzędników pracujących zdalnie różni się od ewidencji pracujących stacjonarnie?
 • Czy zaznaczać w ewidencji czasu pracy dni pracy zdalnej i stacjonarnej?
 • Czy trzeba w ewidencji czasu pracy zaznaczać pracę zdalną okazjonalną?
 1. Przypadki, w których konieczne jest tworzenie harmonogramów (grafików) czasu pracy konkretnego pracownika/urzędnika, w tym:
 • Jakie są zasady sporządzania harmonogramów (grafików) czasu pracy i jaki jest termin ich przekazywania pracownikom/urzędnikom?
 • Czy można dokonywać zmian w harmonogramach (grafikach) czasu pracy? (wykładnia Głównego Inspektora Pracy oraz Ministerstwa Pracy),
 • Ile jest czasu na podanie zmiany harmonogramu (grafiku) do wiadomości pracownika/urzędnika?
 1. Odrębności i szczególne regulacje dotyczące czasu pracy urzędników i pracowników niepełnosprawnych, w tym:
 • Jakie są szczególne zasady organizowania czasu pracy pracowników/urzędników niepełnosprawnych?
 • Jaki może być rozkład czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, w szczególności gdy jest zatrudniony na część etatu? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Na jakich zasadach pracownikowi/urzędnikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowa przerwa? Czy taka przerwa musi być ewidencjonowana?
 • Jakie obowiązku muszą zostać spełnione, żeby pracownik/urzędnik niepełnosprawny mógł pracować w takim samym czasie pracy, jak pracownik/urzędnik pełnosprawny? Jak powinno być sformułowane orzeczenie lekarskie? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie są zasady organizowania czasu pracy pracownika/urzędnika niepełnosprawnego w czasie oczekiwania na kolejne orzeczenie o niepełnosprawności? (stanowisko BON),
 • Jakie są zasady zwalniania pracownika/urzędnika niepełnosprawnego na czas badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy?
 1. Jakie są zasady wyjść prywatnych i innych zwolnień od pracy, w tym:
 • W jakiej postaci ma być złożony wniosek o wyjście prywatne? Czy w przypadku pracy zdalnej taki wniosek może być elektroniczny?
 • Czy przełożony musi godzić się na wyjścia prywatne?
 • Jakie jest termin na odpracowanie wyjścia prywatnego?
 • Jakie są ograniczenia w odpracowywaniu wyjść prywatnych? (stanowiska Ministerstwa Pracy)
 • Jak poprawne zaznaczyć wyjścia prywatne i ich odpracowanie w ewidencji czasu pracy pracownika/urzędnika?
 • Jakie są zasady odpracowania wyjścia prywatnego przez pracowników objętych zakazem albo ograniczeniem wykonywania pracy nadliczbowej oraz innych pracowników, którzy co do zasady nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę?
 • Na jakich zasadach po zmianie przepisów trzeba będzie zwalniać pracowników (urzędników) z powodu pilnych spraw rodzinnych/siły wyższej?
 • Czy dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od pracy np. wnioski o urlop okolicznościowy, zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa można i trzeba przechowywać razem z ewidencją czasu pracy? (stanowisko UODO i Ministerstwa Pracy),
 1. Praca w godzinach nadliczbowych – definicja i dopuszczalność wykonywania takiej pracy, w tym:
 • Czy polecenie pracy nadliczbowej musi mieć określoną postać?
 • Czy dokumenty potwierdzające polecenie pracy nadliczbowej muszą być przechowywane w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?
 • Czy w administracji trzeba oddawać dni wolne w okresie rozliczeniowym?
 1. Ograniczenia i zakazy pracy nadliczbowej w tym:
 • Jakie ograniczenia w poleceniu pracy nadliczbowej wynikają z przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym?
 • Czy w urzędach trzeba oddawać równoważny okres odpoczynku?
 • Ile maksymalnie można polecić godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym? Czy absencje pracownika/urzędnika wpływają na limit nadgodzin? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • W jakich przypadkach nie można wydać polecenia pracy nadliczbowej, a jakich trzeba mieć zgodę pracownika/urzędnika?
 1. Zasady poprawnego rekompensowania pracy nadliczbowej w administracji, w tym:
 • Od czego zależy czy rekompensatą jest dzień wolny czy czas wolny?
 • Jak poprawnie rekompensuje się pracę nadliczbową pracownikom/urzędnikom spoza korpusu służby cywilnej?
 • Czy są odrębności w rekompensowaniu pracy nadliczbowej kadrze kierowniczej urzędów?
 • Czy jeżeli praca nadliczbowa miała miejsce porze nocnej – to przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej?
 1. Jak rozliczać i ewidencjonować pracę ponadwymiarową pracownika/urzędnika zatrudnionego na część etatu?
 2. Jakie są zasady polecania, rozliczania i ewidencjonowania dyżuru, w tym:
 • Czy każdy pracownik/urzędnik może dyżurować?
 • Jaka jest rekompensata dyżuru? (orzecznictwo Sądu Najwyższego), Kto decyduje o formie rekompensaty za dyżur?
 • W jakich przypadkach za dyżur nie przysługuje rekompensata?
 • Jak ma się dyżur do okresu odpoczynku? (orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowiska Ministerstwa Pracy),
 1. Jak się rozlicza czas pracy, gdy pracownik/urzędnik brał udział w szkoleniach?
 • Jakie zasady zaliczania szkoleń do czasu pracy wprowadzą nowe przepisy i czy będzie to miało istotne znaczenie w administracji?
 1. Jak się rozlicza czas pracy pracownika/urzędnika, który odbywa podróż służbową?
 • Jacy pracownicy (urzędnicy) będą mogli odmówić wyjazdu w podróż służbową po zmianie przepisów?
 • Jak traktować przemieszczanie się w trakcie dnia pracy, a jak po zakończeniu dniówki?
 • Jak traktować podróż służbową w dniu wolnym? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak ustalić podróż służbową, gdy pracownik/urzędnik jest zatrudniony w ruchomym czasie pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • O której godzinie pracownik/urzędnik ma się stawić w pracy, jeżeli zakończył podróż służbową w porze nocnej? W jakim przypadku jadąc – pracownik (urzędnik) odpoczywał? (stanowisko Ministerstwa Pracy)