Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Czas pracy w administracji publicznej - wybrane zagadnienia praktyczne (ważne wyroki i stanowiska)

Termin

10-10-2023

Termin

10.10.2023

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy,
 •  wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów, w tym w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników,
 • podsumowanie skutków zmian w przepisach o czasie pracy wprowadzonych w ramach nowelizacji Kodeksu pracy

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą czasu pracy,
 • poszerzenie oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych

Program

 1. Jakie są zasady planowania czasu pracy w administracji publicznej? w tym:
 • Gdy pracownik (urzędnik) podejmie zatrudnienie w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Jak poprawnie wyliczyć wymiar czasu pracy, gdy pracownik (urzędnik): zmieni wymiar etatu lub zmieni system czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego? (stanowisko MRiPS)
 • Jak planować niedzielę i święto pracownikom zmianowym? (stanowisko PIP)
 • Jak planować czas pracy, gdy święto przypada w sobotę? (11 listopada 2023 r.) Jak poprawnie wyznaczyć inny dzień wolny?
 • Jakie będą skutki, gdy pracownik np. zachoruje w dniu, który został wyznaczony jako wolny z tytułu 5-dniowego albo przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy? (stanowisko MRiPS)
 1. Dostępne w urzędach i innych instytucjach systemy i rozkłady czasu pracy – na jakich zasadach mogą być stosowane i usprawniać pracę? w tym:
 • Na jakich zasadach zmienia się systemy i rozkłady czasu pracy pracownika (urzędnika)?
 • Czym różni się wniosek o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy na podstawie wniosku o elastyczną organizację pracy od wniosku o „zwykłą” zmianę systemu albo rozkładu czasu pracy?
 • Gdzie się przechowuje wnioski i zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy w ramach elastycznej organizacji pracy, a gdzie inne wnioski?
 • Jakie są skutki nieprzestrzegania procedury postępowania z wnioskiem o elastyczną organizację pracy? (stanowisko PIP)
 • Jakie są zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy w zależności od systemu oraz rozkładu czasu pracy pracownika (urzędnika), a także zasady ich podawania do wiadomości pracowników (urzędników)? Kto jest za to odpowiedzialny? (stanowiska MRiPS oraz PIP)
 • Czy harmonogramy czasu pracy mogą być zmieniane po podaniu ich do wiadomości pracowników (urzędników)? Na jakich zasadach? (stanowisko MRiPS)
 1. Jaki rodzaj pracy uzasadnia wprowadzenie zadaniowego czasu pracy?
 • Jak wprowadzić zdaniowy czas pracy dla pojedynczego pracownika (urzędnika)?
 • Jak planuje się czas pracy w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Czy pracownikowi (urzędnikowi) zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy można wyznaczyć konkretną godzinę np. na spotkanie z przełożonym?
 • Jakie dokumenty tworzy się dodatkowo w systemie zadaniowego czasu pracy i gdzie się je przechowuje?
 • Jak się prowadzi ewidencję czasu pracy pracownikom (urzędnikom) zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy?
 1. Jak poprawnie stosować ruchomy czas pracy?
 • Jak poprawnie ewidencjonować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ruchomym czasie pracy? (stanowisko MRiPS)
 • Czy można połączyć dwa rodzaje ruchomego czasu pracy?
 • Jak zapewniać odpoczynek dobowy w ruchomym czasie pracy?
 1. Kiedy ma miejsce praca nadliczbowa?
 • W podstawowym systemie czasu pracy?
 • W równoważnym systemie czasu pracy?
 • W ruchomym czasie pracy?
 • W zadaniowym czasie pracy?
 1. Jakie są ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej?
 • Ograniczenia ze względu na okresy odpoczynku,
 • Czy w urzędach/jednostkach trzeba oddawać równoważny okres odpoczynku?
 • Ograniczenia ze względu na pozostałe limity,
 • Ile maksymalnie można polecić godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym?
 • Czy absencje pracownika (urzędnika) wpływają na limit nadgodzin? (stanowisko MRiPS),
 • Jakie są skutki przekroczenia limitu?
 • Ograniczenia ze względu na fakt pełnienia funkcji rodzicielsko – opiekuńczych,
 • Ograniczenia ze względu na niepełnosprawność,
 • Jakie są zasady organizowania czasu pracy pracownika (urzędnika) niepełnosprawnego w czasie oczekiwania na kolejne orzeczenie o niepełnosprawności? (stanowisko BON)
 • Na jakich zasadach pracownik niepełnosprawny może pracować w godzinach nadliczbowych? Jakie może być orzeczenie lekarza w tej kwestii i jak zgodę lekarza należy interpretować w zależności od treści orzeczenia? (stanowisko MRiPS)
 • Ograniczenia ze względu na zatrudnienie w systemie weekendowym (stanowisko PIP)
 1. Jakie są zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych w zależności od pragmatyki, która jest stosowana w urzędzie/jednostce?
 2. Jakie są zasady rekompensaty pracy w dniu wolnym w zależności od pragmatyki, która jest stosowania w urzędzie/jednostce?
 3. Jakie są odrębności w rekompensowaniu pracy nadliczbowej kadrze kierowniczej urzędów/jednostek?
 4. Jakie są zasady wyjść prywatnych i innych zwolnień od pracy? w tym:
 • W jakiej postaci ma być złożony wniosek o wyjście prywatne?
 • Czy przełożony musi godzić się na wyjścia prywatne?
 • Jakie jest termin na odpracowanie wyjścia prywatnego?
 • Jakie są ograniczenia w odpracowywaniu wyjść prywatnych? (stanowiska MRiPS)
 • Jak poprawne zaznaczyć wyjścia prywatne i ich odpracowanie w ewidencji czasu pracy pracownika (urzędnika)?
 • Jakie są zasady odpracowania wyjścia prywatnego przez pracowników objętych zakazem albo ograniczeniem wykonywania pracy nadliczbowej oraz innych pracowników (urzędników), którzy co do zasady nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę? (stanowiska BON, MRiPS oraz PIP)
 • Jakie „wyjścia” ciężarnych i pracowników niepełnosprawnych nie wymagają odpracowania?
 • Na jakich zasadach zwalnia się od pracy pracowników (urzędników) z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Czy dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od pracy np. wnioski o urlop okolicznościowy, zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa można i trzeba przechowywać razem z ewidencją czasu pracy? (stanowisko UODO i MRiPS),
 1. Jak rozliczać i ewidencjonować pracę ponadwymiarową pracownika (urzędnika) zatrudnionego na część etatu? (orzecznictwo Sądu Najwyższego)
 2. Jakie są zasady polecania, rozliczania i ewidencjonowania dyżuru? w tym:
 • Czy każdy pracownik (urzędnik) może dyżurować?
 • Jaka jest rekompensata dyżuru? (orzecznictwo Sądu Najwyższego)
 • Kto decyduje o formie rekompensaty za dyżur? (orzecznictwo Sądu Najwyższego)
 • W jakich przypadkach za dyżur nie przysługuje rekompensata?
 • Jak ma się dyżur do okresu odpoczynku? (orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowisko MRiPS),
 1. Jak się rozlicza czas pracy, gdy pracownik (urzędnik) brał udział w szkoleniach?
 • Za jakie działania związane ze szkoleniami pracodawca (przełożony) może dostać mandat w razie kontroli PIP?
 1. Jak się rozlicza czas pracy w podróży służbowej?
 • Jak rozliczyć czas pracy, gdy pracownik (urzędnik) podróżował po godzinach pracy albo w dniu wolnym? (stanowisko MRiPS)
 • Jak się traktuje przemieszczanie się między miejscami pracy w przypadku pracy zdalnej częściowej? (stanowisko MRiPS)
 • Jak się rozlicza czas pracy w podróży służbowej, gdy pracownik (urzędnik) jest zatrudniony w ruchomym czasie pracy? (stanowisko MRiPS)
 • Jak się rozlicza czas pracy w podróży służbowej gdy pracownik (urzędnik) jest zatrudniony w zadaniowym czasie pracy? (stanowisko MRiPS)
 • O której godzinie pracownik (urzędnik) ma się stawić w pracy, jeżeli zakończył podróż służbową w porze nocnej? W jakim przypadku jadąc – pracownik (urzędnik) odpoczywał? (stanowisko MRiPS)
 1. Czy w ewidencji czasu pracy trzeba zaznaczać dni pracy zdalnej i stacjonarnej w przypadku wykonywania częściowej pracy zdalnej oraz zaznaczać pracę zdalną okazjonalną? (stanowisko MRiPS)