Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Czas pracy w administracji

Termin

18-12-2018

Termin

18.12.2018

Czas trwania

 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład oraz praktyczne ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

Pomoc uczestnikom w zgodnym z wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy, wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów.

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i  wykładnią prawa pracy
 • poszerzenie albo uporządkowanie posiadanej wiedzy
 • nauka stosowania posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 • Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości stosowania oraz wad i zalet ruchomego czasu pracy
 • Zasady prawidłowego planowania czasu pracy
 • Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe, zasady planowania czasu pracy w granicach okresu rozliczeniowego
 • Przypadki, w których konieczne jest tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy konkretnego pracownika
 • Praca w godzinach nadliczbowych – definicja i dopuszczalność wykonywania takiej pracy, w tym praca nadliczbowa w ruchomym czasie pracy zgodnie ze stosowaną wykładnią
 • Równoległe umowy o pracę i umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem, a czas pracy w świetle orzecznictwa sądów pracy i wykładni Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zakazy pracy nadliczbowej (bezwzględne i względne)
 • Zwolnienie pracownika od pracy w celach prywatnych za odpracowaniem – zasady postępowania pracodawcy w takiej sytuacji
 • Podstawa prawna obowiązku pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, ponad wymiar czasu pracy oraz w dniu wolnym
 • Ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej wynikające z obowiązku zachowania okresów odpoczynku oraz konsekwencje prawne naruszenia okresu odpoczynku w oparciu o orzecznictwo sądowe oraz wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Limit godzin nadliczbowych
 • Konieczność rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
 • Obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego w przypadku, gdy pracownik pracował w dniu wolnym – szczególne zasady w służbie cywilnej
 • Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu
 • Praca w porze nocnej – zasady jej rekompensowania
 • Czas pracy a dyżur – zasady poprawnego rekompensowania dyżuru.
 • Czas pracy, a szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników
 • Czas pracy a podróż służbowa pracownika – w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe
 • Poprawne prowadzenie ewidencji czasu pracy, z omówieniem planowanych od 1 stycznia 2019 r. zmian w zasadach ewidencjonowania czasu pracy pracowników