Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Czas pracy w administracji

Termin

30-11-2017

Termin

30.11.2017

Czas trwania

 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład oraz praktyczne ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi,

Cele

pomoc uczestnikom w zgodnym z wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy, wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i wykładnią prawa pracy
 • poszerzenie albo uporządkowanie posiadanej wiedzy
 • nauka stosowania posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 • Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ruchomego czasu pracy.
 • Zasady prawidłowego planowania czasu pracy.
 • Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe, w tym możliwość i zasady przedłużenia okresu rozliczeniowego.
 • Przypadki, w których konieczne jest tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy konkretnego pracownika.
 • Praca w godzinach nadliczbowych – definicja i dopuszczalność wykonywania takiej pracy, w tym praca nadliczbowa w ruchomym czasie pracy zgodnie ze stosowaną wykładnią.
 • Równoległe umowy o pracę i umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem, a czas pracy w świetle orzecznictwa sądów pracy,
 • Zakazy pracy nadliczbowej (bezwzględne i względne),
 • Zwolnienie pracownika od pracy w celach prywatnych – zasady postępowania pracodawcy w takiej sytuacji.
 • Podstawa prawna obowiązku pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, ponad wymiar czasu pracy oraz w dniu dodatkowo wolnym.
 • Ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej wynikające z obowiązku zachowania okresów odpoczynku oraz konsekwencje prawne naruszenia okresu odpoczynku w oparciu o orzecznictwo sądowe oraz wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Limit godzin nadliczbowych.
 • Konieczność rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego w przypadku, gdy pracownik pracował w dniu wolnym.
 • Skutki nieoddania innego dnia wolnego.
 • Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu,
 • Praca w porze nocnej – zasady jej rekompensowania,
 • Czas pracy a dyżur – zasady poprawnego rekompensowania dyżuru.
 • Czas pracy a szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników (szkolenia wliczane i szkolenie niewliczane do czasu pracy pracownika).
 • Czas pracy a podróż służbowa pracownika – w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe
 • Poprawne prowadzenie ewidencji czasu pracy.