Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Termin

05-04-2018

Termin

5.04.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli

Liczba uczestników

30

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • osoby podejmujące decyzje o zakresie zamówienia publicznego, w tym o stosowaniu klauzul społecznych
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej
 • członkowie komisji przetargowycha

Cele

Omówienie zasad stosowania klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności praktycznego i efektywnego wykorzystania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych;
 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych, w tym przede wszystkim w zakresie stosowania klauzul społecznych

Program

 • Aspekty społeczne w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych
 • Cel i korzyści ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
 • Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
 • Aspekty społeczne jako warunki udziału w postępowaniu
 • Aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia
 • Aspekty społeczne jako pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Weryfikacja spełnienia przez wykonawcę warunków z zakresu aspektów społecznych na etapie realizacji zamówienia publicznego oraz skutki niewypełnienia przez wykonawcę obowiązków w tym zakresie
 • Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp
 • Aspekty społeczne w zamówieniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej