Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Termin

21-10-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli.

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • osoby podejmujące decyzje o zakresie zamówienia publicznego, w tym o stosowaniu klauzul społecznych
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania, zaangażowani w czynności związane z oceną i wyborem ofert
 • członkowie komisji przetargowych

Cele

Omówienie zasad stosowania klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności praktycznego i efektywnego wykorzystania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Program

- Aspekty społeczne w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych

- Cel i korzyści ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach

- Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji

- Aspekty społeczne jako warunki udziału w postępowaniu

 • czym są warunki udziału w postępowaniu
 • jakie warunki udziału mogą dotyczyć aspektów społecznych
 • dokumentowanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • konsekwencje niespełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia

 • zasady dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
 • przykładowe klauzule społeczne w opisie przedmiotu zamówienia
 • niezgodność treści oferty z opisem przedmiotu zamówienia

- Aspekty społeczne jako pozacenowe kryteria oceny ofert

 • czym są kryteria oceny ofert
 • jak mierzyć i ważyć kryteria oceny ofert
 • przykładowe kryteria pozacenowe
 • skutki niespełnienia wymagań określonych w kryteriach oceny

- Weryfikacja spełnienia przez wykonawcę warunków z zakresu aspektów społecznych na etapie realizacji zamówienia publicznego
- Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp

- Aspekty społeczne w zamówieniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej