Tytuł szkolenia

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej - V edycja

Termin

09-04-2021

Termin

9-22.04.2021

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych)

Forma zajęć

wykład, seminarium, warsztat w formie online

Liczba uczestników

20

Koszt

2500.00 PLN

Adresat

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej:

 • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
 • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów,
 • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,
 • dyrektorów i naczelników

Cele

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia wiedzą (rozumieją, znają):

 • kluczowe aspekty praktycznego zarządzania projektami
 • najważniejsze pojęcia i terminy związane z zarządzaniem projektami
 • wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach cyklu życia projektu
 • zasady profesjonalnego planowania, realizowania, monitoringu i zamykania projektu
 • cele i zasady tworzenia oraz zarządzania portfelami i programami projektów.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia potrafią w podstawowym zakresie:

 • ocenić konieczność powołania projektu do realizacji danego przedsięwzięcia
 • opracować uzasadnienie biznesowe dla projektu
 • zaplanować realizację projektu
 • monitorować postępy realizacji projektu
 • przygotować etap zamknięcia i ewaluacji projektu.

Efekty szkolenia

Szkolenie pozwala zapoznać się lub uporządkować wiedzę o wybranych zagadnieniach z podstaw zarządzania projektami oraz ich wykorzystania w realizacji strategii organizacji. Tematyka szkolenia obejmuje kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania programami/portfelami projektów. Wartością dodaną szkolenia jest możliwość przećwiczenia części narzędzi w formie warsztatowej podczas zajęć oraz wymiany poglądów prowadzącymi, będącymi doświadczonymi praktykami zarządzania projektami.

 

Wiedza: cele projektu/programu/portfela, kryteria oceny projektu, etapy i cykl życia projektu oraz programu, struktura podziału prac, ustalanie kolejności działań i zarządzanie harmonogramem, podstawy monitoringu i controlingu finansowego projektu
podstawy planowania i zarządzania organizacyjnego oraz finansowego projektem
zwiększona świadomość kompetencji niezbędnych do zarządzania projektami

Program

1 DZIEŃ

 • Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami:
 • Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne.
 • Korzyści z zarządzania projektowego.
 • Dobre praktyki w zarządzaniu projektami – omówienie przykładowego projektu zrealizowanego przez administrację publiczną.
 • Cykl życia projektu
 • Uzasadnienie społeczno-ekonomiczne projektu

2 DZIEŃ

 • Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań
 • Struktura zarządzania projektem

3 DZIEŃ

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Dokumentacja i komunikacja w projektach

4 DZIEŃ

 • Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
 • Harmonogramowanie:
 • Budżetowanie

5 DZIEŃ 

 • Monitorowanie projektu: rola monitorowania i controllingu w zarządzaniu projektami; wykorzystanie MonAlizy 2.0 do monitorowania projektów.
 • Monitorowanie projektu: metodą wartości wypracowanej (Earned Value Method);  analiza trendu kamieni milowych.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Zamykanie i ewaluacja projektów

 

Rekrutacja

Zgłoszenia do V- edycji AZPAP są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc i nie później niż do dnia 22 marca 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy