Tytuł szkolenia

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej poziom 2 – dla liderów projektów

Termin

15-06-2023, 16-06-2023

Termin

 • 15-16.06.2023
 • 19-21.06.2023

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych, 5 dni szkoleniowych 

Forma zajęć

Szkolenie online, prowadzone w formie warsztatowej – wykonywanie ćwiczeń w grupach w odniesieniu do konkretnych, zaproponowanych przez samych uczestników, projektów

Liczba uczestników

20

Koszt

2600.00 PLN

Adresat

przeznaczone dla:

 • osób zarządzających projektami (liderów/kierowników projektów)
 • osób zaangażowanych w realizację projektów (członków zespołów projektowych)
 • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji
 • dyrektorów i naczelników

Cele

kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami

Program

I DZIEŃ (9 godz. dyd.)

 1. Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami
 • definicja projektu, programu, portfela
 • różnica pomiędzy projektem/programem a działalnością stałą w administracji publicznej
 • kiedy i dlaczego warto zdefiniować projekt?
 1. Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne
 2. Dobre praktyki w zarządzaniu projektami – omówienie przykładowego projektu zrealizowanego przez administrację publiczną
 3. Cykl życia projektu
 • model fazowy wraz z jego umiejscowieniem w działalności organizacji
 • korzyści z korzystania z modelu fazowego.
 1. Uzasadnienie społeczno-ekonomiczne projektu
 • cele i ich określanie
 • rezultaty
 • korzyści.

 

II DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań
 • metody analizy otoczenia i interesariuszy
 • mapa interesariuszy
 • rejestr interesariuszy.
 1. Struktura zarządzania projektem
 • główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności
 • macierz RACI.
 1. Zarządzanie zespołem projektowym
 • lider a zespół – przewodzenie w zespole
 • motywowanie członków zespołu.
 1. Dokumentacja i komunikacja w projektach:
 • znaczenie komunikacji w projektach
 • szablony podstawowych dokumentów - prezentowanie wykazu i omówienia

 

III DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Przygotowanie projektu
 • wstępne założenia projektu
 • doprecyzowanie modelu fazowego projektu.
 • zintegrowane kaskadowo-zwinne zarządzanie projektem
 1. Planowanie projektu:
 • wprowadzenie do planowania projektu
 • zasady tworzenia struktury podziału prac
 • zasady tworzenia backlog produktu.
 • Integracja struktury podziału prac i wydarzeń scrum
 • doprecyzowywanie zakresu produktu za pomocą product backlog

 

IV DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Planowanie projektu c.d.
 • harmonogramowanie zadań w projekcie.
 • alokacja zasobów w projekcie.
 • budżetowanie projektu.
 • zarządzanie płynnością projektu.

 

V DZIEŃ (7 godz. dyd.)

 1. Definiowanie projektu
 • rola zarządzania ryzykiem w projekcie
 • identyfikowanie ryzyka
 • analiza jakościowa i ilościowa ryzyka.
 • cele związane z zarządzaniem ryzykiem
 • metody reakcji na ryzyko
 1. Controlling projektu
 • metoda wartości wypracowanej
 1. Controlling projektu
 • metoda CTA i metoda MTA.
 1. Zamknięcie projektu
 • wprowadzenie do zamknięcia projektu
 • dokumentacja zamknięcia projektu.