Tytuł szkolenia

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej – Master Class. Organizacja Biura Portfela (PMO)

Termin

05-06-2023, 06-06-2023

Termin

5-6.06.2023

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych)

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne. Konwersatorium połączone z warsztatami aktywizującymi związanymi z poszczególnymi aspektami tworzenia i działania PMO

Liczba uczestników

20

Koszt

1050.00 PLN

Cele

 • zapoznanie uczestników z działaniem Biur Portfela w organizacjach, zakresem realizowanych zadań i obszarami wsparcia dla portfeli, programów i projektów
 • poznanie rekomendacji KPRM w zakresie organizacji Biura portfela
 • najlepsze praktyki w zakresie regulaminów i wdrażania Biur portfeli oraz metodyk zarządzania projektami w administracji publicznej
 • nabycie umiejętności analizy potrzeb i projektowania rozwiązań w zakresie organizacyjnego wsparcia dla realizacji projektów

Program

Pierwszy dzień

 1. Wprowadzenie do Biur Portfela
 • Istota działania Biur Portfela w kontekście monitorowania portfela projektów strategicznych ma poziomie centralnym
 • Uwarunkowania organizacyjne realizacji projektów w administracji publicznej
 • Zarys koncepcji Biura Portfela i uzasadnienie problematyki
 • Biura Portfela i inne typy biur zarządzania projektami (PMO)
 1. Doświadczenia Rządowego Biura Monitorowania Projektów jako PMO dla polskiej administracji publicznej
 2.  Warsztat analizy regulaminów Biur Portfela wybranych jednostek centralnej administracji publicznej
 3. Proces uruchomienia Biur Portfela w jednostkach:
 • Ocena stanu wyjściowego i definiowanie potrzeb,
 • Analiza interesariuszy wdrożenia biura
 • Projektowanie Biura Portfela, dobór formy i struktury organizacyjnej
 • Planowanie działalności biura
 • Utrzymanie działania Biura Portfela, zagrożenia i pułapki dla funkcjonującego Biura Portfela

 

Drugi dzień

 1. Zarządzanie portfelem projektów przez Biuro Portfela
 • wdrażanie strategii przez portfele, programy i projekty,
 • identyfikacja projektów
 • ocena i priorytetyzacja projektów
 • równoważenie i planowanie portfela projektów
 • kontrola i monitorowanie portfela projektów
 1. Uruchomienie metodyki (regulaminu) zarządzania projektami przez Biuro Portfela w jednostce
 2.  Inne zadania i funkcje Biura Portfela w organizacjach projektowych
 • Funkcja zasobów ludzkich w projektach: rola kierowników projektów, dobór kierowników projektów, kompetencje zarządzania projektami i ich doskonalenie u personelu projektowego
 • Rozwój zarządzania projektami: badanie dojrzałości projektowej organizacji,
 • Zarządzanie wiedzą w projektach: uczenie się z projektów, techniki i narzędzia gromadzenia doświadczeń projektowych (lessons  learned), zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów;
 • Administracyjne wsparcie projektów: biuro wsparcia projektu, zarządzanie dokumentacją projektową, archiwizacja projektów