Tytuł szkolenia

Administracyjne kary pieniężne – zasady nakładania i wymierzania w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego

Termin

24-05-2019

Termin

24.05.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
 • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości stosowania administracyjnych kar pieniężnych

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów wymierzania przez organy administracyjne kar pieniężnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie  nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań Działu IVa Kpa dotyczącego administracyjnych kar pieniężnych.

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego wymierzania administracyjnej kary pieniężnej w ramach postępowania administracyjnego 

Program

 • Pojęcie sankcji administracyjnej - administracyjnej kary pieniężnej
 • Funkcje administracyjnych kar pieniężnych
 • Wpływ regulacji międzynarodowych na zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych
 • Zakres zastosowania Działu IVa Kpa
 • Sposób określenia kompetencji do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (uznanie administracyjne, decyzja związana)
 • Przesłanki wymierzania administracyjnej kary pieniężnej. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność
 • Reguła międzyczasowa (stosowanie ustawy względniejszej dla podmiotu karanego)
 • Specyfika postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (wszczęcie, strony, postępowanie dowodowe, uzasadnienie decyzji, odstąpienie od wymierzenia)
 • Kontrola sądowa decyzji o wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych
 • Instytucja dawności w wymierzaniu i egzekwowaniu administracyjnych kar pieniężnych (przedawnienie)
 • Ulgi w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych